021-28423015
021-28423015

من در حال حاضر وب سایت دارم ، اما می خواهم آن را ارتقاء دهم. چه کمکی از وبساز بر می آید؟

معمولا هر وب سایتی را مجموعه یا فرد تولید کننده آن پشتیبانی می کند. اما در صورتی که به علت قطع همکاری به هر دلیل ، بخواهید با وبساز همکاری نمایید ، پس از بررسی شرایط و سیستم مورد استفاده شما ، می توانیم راهکارهای مناسبی برای چنین مواقعی ارائه دهیم. از انتقال داده ها به سیستم جدید ، تا ارتقاء سیستم مورد استفاده به نسخه ای قابل اعتماد تر ، می تواند گزینه های پیش رو باشد.