021-28423015
021-28423015

روال سفارش و راه اندازی یک وب سایت در وب مهراز چگونه است؟

مشاوره و نیازسنجی

 عقد قرارداد

 ارسال اطلاعات اولیه جهت طراحی گرافیکی وب سایت

 طراحی قالب گرافیکی وب سایت

 برنامه نویسی بخشهای مورد نظر

 تست و راه اندازی اولیه

 آموزش مدیریت وب سایت

 پشتیبانی وب سایت