021-28423015
021-28423015

آیا محصولات وب مهراز به همراه کد سورس نرم افزار ارائه می شود ؟ آیا امکان درخواست سورس وجود دارد؟

خیر. در وب مهراز کد منبع هیچکدام از محصولات نرم افزاری ارائه نمی شود و فقط در پروژه های سفارشی که قرارداد آن شامل  گزینه خرید سورس باشد ، قابل ارائه است.