021-28423015
021-28423015

آیا امکان بارگذاری سایت های طراحی شده توسط وب مهراز روی سروری به غیر از سرور وب مهراز نیز وجود دارد؟

خیر ، بنابر حفاظت از حقوق مادی و معنوی محصولات وب مهراز  ، میزبانی فقط بر روی سرور وب مهراز انجام می شود و تنها در سفارشاتی که شامل تحویل کد سورس می باشد می توانیم وب سایت شما را بر روی فضای میزبانی مورد نظرتان قرار دهیم.