|||

ورود به حساب کاربری

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود با کلمه عبور ارسال کد تایید

فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموشی کلمه عبور شماره موبایل خود را وارد کنید.

ورود با کلمه عبور تنظیم مجدد

ورود به حساب کاربری

در صورتی که کلمه عبور خود را بروزرسانی کرده اید با کلمه عبور وارد حساب کاربری خود شوید.

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود و ادامه

شی در JSON

شی در JSON

{ "name":"John", "age":30, "car":null }

اشیاء JSON توسط آکولاد نوشته می شوند {}.
اشیا JSON در کوتیشن نوشته می شوند.
کلید باید رشته باشد، و مقادیر باید یک نوع داده معتبر JSON (رشته، شماره، شی، آرایه، بولین یا نول) باشد.
کلید ها و مقادیر با یک کولون جدا می شوند.
بعدهر کوتیشن با کاما از هم جدا می شود.

دسترسی به مقادیر شیء

شما می توانید با استفاده از علامت نقطه (.) به مقادیر شیء دسترسی داشته باشید:

دسترسی به مقادیر شی در JSON
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj.name;
مشاهده مثال

شما همچنین می توانید با استفاده از عبارت bracket ([]) به مقادیر شیء دسترسی پیدا کنید:

دسترسی به مقادیر شی در JSON
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj["name"];
مشاهده مثال

حلقه یک شی

شما می توانید با استفاده for-in از طریق خواص شیء دسترسی داشته باشید

حلقه در JSON
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
    document.getElementById("demo").innerHTML += x;
} 
مشاهده مثال

برای دسترسی به مقادیر در حلقه for-in، از نماد براکت استفاده کنید:

حلقه در JSON
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
    document.getElementById("demo").innerHTML += myObj[x];
} 
مشاهده مثال

شی تو در تو  در JSON

مقادیر در یک شی JSON می تواند با یک شی دیگر JSON باشد.

myObj = { "name":"John", "age":30, "cars": { "car1":"Ford", "car2":"BMW", "car3":"Fiat" } }

شما می توانید با استفاده از نماد نقطه یا علامت براکت به اشیاء JSON دسترسی پیدا کنید:

دسترسی تو در تو JSON
x = myObj.cars.car2;
//or:
x = myObj.cars["car2"]; 
مشاهده مثال

تغییر مقادیر

شما می توانید با نماد نقطه برای تغییر هر مقدار در یک شی JSON استفاده کنید:

تغییر مقادیر
myObj.cars.car2 = "Mercedes";
مشاهده مثال

شما همچنین می توانید از علامت براکت برای تغییر یک مقدار در یک شی JSON استفاده کنید:

تغییر مقادیر
myObj.cars["car2"] = "Mercedes"; 
مشاهده مثال

حذف خواص شی

از حذف کلید واژه برای حذف خواص از یک شی JSON استفاده کنید:

حذف شی در JSON
delete myObj.cars.car2; 
مشاهده مثال

 

نظر شما

>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط

|||

ورود به حساب کاربری

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود با کلمه عبور ارسال کد تایید

فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموشی کلمه عبور شماره موبایل خود را وارد کنید.

ورود با کلمه عبور تنظیم مجدد