مفاهیم طراحی وب

در این فصل ضمن آشنایی با مفهوم وب و مفاهیم مقدماتی موردنیاز برای ورود به دنیای وسیع طراحی صفحات وب آشنا خواهید شد. مطالب ذکر شده در این فصل به شما کمک می کند نسبت به برخی مفاهیمی که ممکن است تا پیش از این تنها تعریفی اجمالی از آنها را در ذهن داشته اید، دیدی دقیق تر و فنی تر پیدا کنید و در فصول بعدی مطالب مرتبط با آ نها را به سادگی درک نمایید.