021-28423015
021-28423015

یادگیری UML

زبان مدل سازی یکپارچه (UML) یک زبان عمومی، پیشرفته و مدل سازی در زمینه مهندسی نرم افزار است که هدف آن تحلیل و ارائه یک روش استاندارد برای تجسم طراحی یک سیستم است.