مفاهیم برنامه نویسی

در این درس میخواهیم در مورد مفاهیم اولیه برنامه نویسی  صحبت کنیم. شما می توانید برای شروع برنامه نویسی از مفاهیم اولیه برنامه نویسی آشنا شوید همچنین قبل از انتخاب زبان برنامه نویسی این مفاهیم میتوانید شما را برای اینتخاب راهنمایی کند