021-28423015
021-28423015

مفاهیم برنامه نویسی

در این درس میخواهیم در مورد مفاهیم اولیه برنامه نویسی  صحبت کنیم. شما می توانید برای شروع برنامه نویسی از مفاهیم اولیه برنامه نویسی آشنا شوید همچنین قبل از انتخاب زبان برنامه نویسی این مفاهیم میتوانید شما را برای اینتخاب راهنمایی کند