021-28423015
021-28423015

XSLT در XML

با XSLT شما می توانید سند XML را به HTML تبدیل کنید.

 

نمایش  XML با  XSLT

XSLT  (eXtensible Stylesheet Language Transformations)  زبان استایل شیت توصیه شده برای XML است.
XSLT  بسیار پیشرفته تر از CSS است. با XSLT شما می توانید عناصر و ویژگی ها را به فایل خروجی اضافه و یا از آن حذف کنید. شما همچنین می توانید عناصر را مرتب کنید ، تست کنید و تصمیم بگیرید که کدام یک ازعناصر پنهان شده یا نمایش داده شود و حتی اعمالی بیشتر از این تنظیم کنید.
XSLT از XPath برای یافتن اطلاعات در یک سند XML استفاده می کند.

 

مثال XSLT

ما از سند XML زیر استفاده خواهیم کرد :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<breakfast_menu>
<food>
<name>Belgian Waffles</name>
<price>$5.95</price>
<description>Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup</description>
<calories>650</calories>
</food>
<food>
<name>Strawberry Belgian Waffles</name>
<price>$7.95</price>
<description>Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream</description>
<calories>900</calories>
</food>
<food>
<name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
<price>$8.95</price>
<description>Light Belgian waffles covered with an assortment of fresh berries and whipped cream</description>
<calories>900</calories>
</food>
<food>
<name>French Toast</name>
<price>$4.50</price>
<description>Thick slices made from our homemade sourdough bread</description>
<calories>600</calories>
</food>
<food>
<name>Homestyle Breakfast</name>
<price>$6.95</price>
<description>Two eggs, bacon or sausage, toast, and our ever-popular hash browns</description>
<calories>950</calories>
</food>
</breakfast_menu>

از XSLT برای تبدیل XML به HTML قبل از نمایش در مرورگر استفاده کنید :

مثال استایل شیت XSLT

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xsl:version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<body style="font-family:Arial;font-size:12pt;background-color:#EEEEEE">
<xsl:for-each select="breakfast_menu/food">
  <div style="background-color:teal;color:white;padding:4px">
    <span style="font-weight:bold"><xsl:value-of select="name"/> - </span>
    <xsl:value-of select="price"/>
    </div>
  <div style="margin-left:20px;margin-bottom:1em;font-size:10pt">
    <p>
    <xsl:value-of select="description"/>
    <span style="font-style:italic"> (<xsl:value-of select="calories"/> calories per serving)</span>
    </p>
  </div>
</xsl:for-each>
</body>
</html>

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط