021-28423015
021-28423015

XPath در xml

Xpath چیست؟

XPath یک عنصر اصلی در استاندارد XSLT است.
XPath می تواند برای حرکت در میان عناصر و ویژگی ها در یک سند XML مورد استفاده قرار گیرد .

  • XPath یک ترکیب کد برای تعریف بخشی از یک سند XML است
  • XPath  از عبارات مسیر برای حرکت در اسناد XML استفاده می کند.
  • XPath حاوی یک کتابخانه از توابع استاندارد است.
  • XPath یک عنصر اصلی در XSLT و در XQuery است.
  •  XPath یکی از توصیه های کنسرسیوم جهانی وب (W3C) است.

 

عبارات مسیردهی درXPath

XPath از عبارات مسیر برای انتخاب گره ها یا مجموعه گره ها در یک سند XML استفاده می کند. این عبارات مسیردهی بسیار شبیه عباراتی است که هنگام کار با یک سیستم فایل کامپیوتری سنتی می بینید.
عبارات XPath را می توان در JavaScript، Java، Schema XML، PHP، Python،  C ، ++C و بسیاری از زبان های دیگر استفاده کرد.

 

استفاده از XPath در XSLT

XPath یک عنصر اصلی در استاندارد XSLT است.
با دانش XPath شما قادر به بهره برداری بزرگی از XSL خواهید بود


مثالی ازXPath

به مثال زیر توجه کنید :
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <bookstore>
<book category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>
<book category="children">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>
<book category="web">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Per Bothner</author>
  <author>Kurt Cagle</author>
  <author>James Linn</author>
  <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
</book>
<book category="web">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
</book> </bookstore>


در جدول زیر برخی عبارات XPath و نتیجه عبارات را ذکر کرده ایم:

عباراتXPath

نتیجه
 

/bookstore/book[1]

اولین عنصر book که عنصر نسل بعدی عنصر bookstore است را انتخاب می کند

/bookstore/book[last()]

آخرین عنصر book که عنصر نسل بعدی عنصر bookstore است را انتخاب می کند
 

/bookstore/book[last()-1]

یکی از آخرین عناصر book  را انتخاب می کند که عنصر نسل بعدی عنصر bookstore است
 

/bookstore/book[position()<3]

اولین عناصر book که عنصر نسل بعدی عنصر bookstore هستند را انتخاب می کند
 

//title[@lang]

تمام عناصر عنوان را انتخاب می کند که یک ویژگی به نام lang دارند

 

//title[@lang='en']

همه عناصر عنوان را انتخاب می کند که دارای ویژگی "lang" با مقدار "en" هستند

/bookstore/book[price>35.00]

تمام عناصر book  از عنصر bookstore را انتخاب می کند که یک عنصر price با مقدار بیش از 35.00 دارد

/bookstore/book[price>35.00]/title

تمامی عناصر titleاز عناصر book که از عناصر bookstore هستند , و دارای مقدار 35.00 می باشند ، انتخاب می کند.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط