021-28423015
021-28423015

کلید های میانبر ویندوز 8 (windows 8 shortcut keys)

 
کلید میانبر توضیحات
Windows Key + D Show Desktop
Windows Key + C Open Charms Menu
Windows Key + F Charms Menu – Search
Windows Key + H Charms Menu – Share
Windows Key + K Charms Menu – Devices
Windows Key + I Charms Menu – Settings
Windows Key + Q Search For Installed Apps
Windows Key + W Search Settings
Windows Key + Tab Cycle through open Modern UI Apps
Windows Key + Shift + Tab Cycle through open Modern UI Apps in reverse order
Windows Key + . Snaps app to the right (split screen multitasking)
Windows Key + Shift + . Snaps app to the left (split screen multitasking)
Windows Key + , Temporarily view desktop
Alt + F4 Quit Modern UI Apps
Windows Key + E Launch Windows Explorer Window
Windows Key + L Lock PC and go to lock screen
Windows Key + T Cycle through icons on taskbar (press Enter to launch app)
Windows Key + X Show Advanced Windows Settings Menu
Windows Key + E Launch Windows Explorer Window
Windows Key + Page Down Moves Start screen and apps to secondary monitor on the right
Windows Key + M Minimize all Windows
Windows Key + Shift + M Restore all minimized Windows
Windows Key + R Open Run dialog box
Windows Key + Up Arrow Maximize current window
Windows Key + Down Arrow Minimize current window
Windows Key + Left Arrow Maximize current window to left side of the screen
Windows Key + Right Arrow Maximize current window to right side of the screen
Ctrl + Shift + Escape Open Task Manager
Windows Key + Print Screen Takes a Print Screen and saves it to your Pictures folder
Windows Key + Page Up Moves Start screen and apps to secondary monitor on the left
Windows Key + Pause Break Display System Properties
Shift + Delete Permanently delete files without sending it to Recycle Bin
Windows Key + F1 Open Windows Help and Support
Windows Key + V Cycle through notifications
Windows Key + Shift + V Cycle through notifications in reverse order
Windows Key + 0 to 9 Launch/show app pinned to taskbar at indicated number
Windows Key + Shift + 0 to 9 Launch new instance of app pinned to taskbar at indicated number
Alt + Enter Display Properties of selected item in File Explorer
Alt + Up Arrow View upper level folder of current folder in File Explorer
Alt + Right Arrow View next folder in File Explorer
Alt + Left Arrow View previous folder in File Explorer
Windows Key + P Choose secondary display modes
Windows Key + U Open Ease of Access Center
Alt + Print Screen Print Screen focused Window only
Windows Key + Spacebar Switch input language and keyboard layout
Windows Key + Shift + Spacebar Switch to previous input language and keyboard layout
Windows Key + Enter Open Narrator
Windows Key + + Zoom in using Magnifier
Windows Key + - Zoom out using Magnifier
Windows Key + Escape Exit Magnifier
منبع :: hongkiat.com

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط