021-28423015
021-28423015

Comments در SQL

Comments برای توضیح بخش هایی از دستورات SQL یا جلوگیری از اجرای دستورات SQL مورد استفاده قرار می گیرند.

Comment برای یک خط

برای تک خط از - - استفاده می شود.

هر متن بین - و انتهای خط نادیده گرفته می شود (اجرا نخواهد شد).

مثال زیر از Comment تک خط به عنوان یک توضیح استفاده می کند:

--Select all:
SELECT * FROM Customers;

مثال زیر از یک خط استفاده می کند تا پایان خط را نادیده می گیرد:

SELECT * FROM Customers -- WHERE City='Berlin';

مثال زیر از یک خط استفاده می کند تا دستور را نادیده بگیرد:

--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;

Comment برای چند خط

Comment چند خطی با */ شروع می شود و با /* پایان می یابد.

مابین */ و /* همه چی نادیده گرفته می شود.

مثال زیر برای چند خط

/*Select all the columns
of all the records
in the Customers table:*/
SELECT * FROM Customers;

مثال زیر برای چند دستور

/*SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;
SELECT * FROM Orders;
SELECT * FROM Categories;*/
SELECT * FROM Suppliers;

برای نادیده گرفتن فقط بخشی از دستور ، همچنین از / * * / comment استفاده کنید.
مثال زیر برای نادیده گرفتن بخشی از یک خط استفاده می کند:

SELECT CustomerName, /*City,*/ Country FROM Customers;

مثال زیر برای نادیده گرفتن بخشی از یک دستور استفاده می کند:

SELECT * FROM Customers WHERE (CustomerName LIKE 'L%'
OR CustomerName LIKE 'R%' /*OR CustomerName LIKE 'S%'
OR CustomerName LIKE 'T%'*/ OR CustomerName LIKE 'W%')
AND Country='USA'
ORDER BY CustomerName;

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط