021-28423015
021-28423015

اپراتور EXISTS در SQL

اپراتور EXISTS برای وجود هر رکورد در کوئری استفاده می شود.
اپراتور EXISTS اگر کوئری  یک یا چند رکورد را بازگرداند.

ساختار EXISTS

 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);

پایگاه داده نسخه نمایشی

یک انتخاب از جدول " Products"

ProductID
ProductName
SupplierID
CategoryID
Unit
Price
1
Chais
1
1
10 boxes x 20 bags
18
2
Chang
1
1
24 - 12 oz bottles
19
3
Aniseed Syrup
1
2
12 - 550 ml bottles
10
4
Chef Anton's Cajun Seasoning
2
2
48 - 6 oz jars
22
5
Chef Anton's Gumbo Mix
2
2
36 boxes
21.35

و یک انتخاب از جدول " Suppliers"

SupplierID
SupplierName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
Exotic Liquid
Charlotte Cooper
49 Gilbert St.
London
EC1 4SD
UK
2
New Orleans Cajun Delights
Shelley Burke
P.O. Box 78934
New Orleans
70117
USA
3
Grandma Kelly's Homestead
Regina Murphy
707 Oxford Rd.
Ann Arbor
48104
USA
4
Tokyo Traders
Yoshi Nagase
9-8 Sekimai Musashino-shi
Tokyo
100
Japan

مثال EXISTS

دستور  SQL زیر تامین کنندگان را با قیمت محصول کمتر از 20 فهرست می کند:

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE SupplierId = Suppliers.supplierId AND Price < 20);

24 رکورد انتخاب شد

SupplierName
Exotic Liquid
New Orleans Cajun Delights
Tokyo Traders
Mayumi's

دستور SQL زیر  تامین کنندگان را با قیمت محصول برابر با 22:

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE SupplierId = Suppliers.supplierId AND Price = 22);

1 رکورد انتخاب شد

SupplierName
New Orleans Cajun Delights

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط