021-28423015
021-28423015

RIGHT JOIN در SQL

کلمه RIGHT JOIN همه رکورد ها را از جدول راست (جدول 2) و رکورد های همپوشانی از جدول چپ (جدول 1) باز می گرداند. ، زمانی که هیچ رکوردی وجود نداشته باشد نتیجه NULL بر می گرداند.

ساختار RIGHT JOIN در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table1 RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

نکته: در بعضی از پایگاه های داده، پیوند راست به نام RIGHT OUTER JOIN نامیده می شود.

آموزش right join در sql

 

به عنوان مثال به جدوال زیر دقت کنید :

انتخاب از جدول " Orders":

OrderID
CustomerID
EmployeeID
OrderDate
ShipperID
10308
2
7
1996-09-18
3
10309
37
3
1996-09-19
1
10310
77
8
1996-09-20
2

و انتخاب از جدول " Employees":

EmployeeID
LastName
FirstName
BirthDate
Photo
1
Davolio
Nancy
12/8/1968
EmpID1.pic
2
Fuller
Andrew
2/19/1952
EmpID2.pic
3
Leverling
Janet
8/30/1963
EmpID3.pic

مثال RIGHT JOIN در SQL

دستور SQL زیر تمام کارکنان و هر سفارشاتی که ممکن است آنها را قرار داده باشد را بازگرداند:

SELECT Orders.OrderID, Employees.LastName, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID;

نتیجه دستور فوق به شکل زیر است:

 

 

نکته: کلمه کلیدی RIGHT JOIN تمام رکورد ها را از جدول راست (Employees) باز می گرداند، حتی اگر در جدول چپ (سفارشات) هیچ ربطی وجود نداشته باشد.

OrderID
LastName
FirstName
Davolio
Nancy
Fuller
Andrew
3
Leverling
Janet

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط