021-28423015
021-28423015

نام های مستعار در SQL

نام مستعار SQL برای دادن یک جدول یا ستون در یک جدول به صورت موقت استفاده می شود.

مستعارها اغلب برای ساخت نام ستون قابل خواندن استفاده می شوند.

یک نام مستعار فقط برای مدت زمان جستجو وجود دارد.

 

ساختار نام مستعار در ستون

SELECT column_name AS alias_name FROM table_name;

ساختار نام مستعار در جدول

SELECT column_name(s) FROM table_name AS alias_name;

در زیر یک انتخاب از جدول " Products" در پایگاه دادهNorthwind است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK

و انتخاب از جدول " Orders":

 

OrderID
CustomerID
EmployeeID
OrderDate
ShipperID
10354
58
8
1996-11-14
3
10355
4
6
1996-11-15
1
10356
86
6
1996-11-18
2

مثال نام مستعار در ستون

دستور SQL زیر دو نام مستعار ایجاد می کند، یکی برای ستون CustomerID و دیگری برای ستون CustomerName:

SELECT CustomerID as ID, CustomerName AS Customer FROM Customers;

91 رکورد انتخاب شد .

 

دستور SQL زیر دو نام مستعار ایجاد می کند، یکی برای ستون CustomerName و دیگری برای ستون ContactName. نکته: اگر نام مستعار حاوی فضای خالی مورد نیاز باشد، باید علامت نقل قول های دوگانه یا براکت مربع باشد:

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person] FROM Customers;

91 رکورد انتخاب شد .

دستور SQL زیر نام مستعاری با نام «آدرس» ایجاد می کند که چهار ستون را شامل می شود (آدرس، کد پستی، شهر و کشور):

SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address FROM Customers;
توجه: برای دریافت بیانیه فوق در MYSQL برای کار در خروجی زیر از موارد زیر استفاده کنید:
SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address FROM Customers;

مثال نام مستعار در جدول

دستور SQL زیر تمام سفارشات را از مشتری با CustomerID = 4 را انتخاب می کند. ما از جداول " Customers " و " Orders " استفاده می کنیم و با نام مستعار "c" و "o" را به ترتیب داریم (در اینجا ما از نام مستعار برای ایجاد SQL کوتاه تر استفاده می کنیم):

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName="Around the Horn" AND c.CustomerID=o.CustomerID;

2 رکورد انتخاب شد.

OrderID
OrderDate
CustomerName
10383 
12/16/1996 
Around the Horn 
10355 
11/15/1996 
Around the Horn 

 

 

دستور زیر SQL همانند بالا است، اما بدون نام مستعار:

SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName="Around the Horn" AND
Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
OrderID
OrderDate
CustomerName
10383 
12/16/1996 
Around the Horn 
10355 
11/15/1996 
Around the Horn 

نام مستعار مواقعی می تواند مفید باشد:

  • بیش از یک جدول درگیر در پرس و جو وجود دارد
  • توابع در پرس و جو استفاده می شود
  • نام ستونها بزرگ یا بسیار قابل خواندن نیست
  • دو یا چند ستون با هم ترکیب می شوند

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط