021-28423015
021-28423015

تابع MIN و MAX در SQL

تابع()MIN کوچکترین مقدار ستون انتخاب شده را باز می کند.

تابع ()MAX بزرگترین مقدار ستون انتخاب شده را باز می کند.

ساختار ()MIN

SELECT MIN(column_name) FROM table_name WHERE condition;

ساختار()MAX

SELECT MAX(column_name) FROM table_name WHERE condition;

در زیر یک انتخاب از جدول " Products" در پایگاه داده Northwind است:

ProductID
ProductName
SupplierID
CategoryID
Unit
Price
1
Chais
1
1
10 boxes x 20 bags
18
2
Chang
1
1
24 - 12 oz bottles
19
3
Aniseed Syrup
1
2
12 - 550 ml bottles
10
4
Chef Anton's Cajun Seasoning
2
2
48 - 6 oz jars
22
5
Chef Anton's Gumbo Mix
2
2
36 boxes
21.35

مثال ()MIN

دستور SQL زیر قیمت ارزان ترین محصول را پیدا می کند:

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice FROM Products;

1 رکورد انتخاب شد.

SmallestPrice
2.5 

مثال ()MAX

دستور SQL زیر قیمت گرانترین محصول را پیدا می کند:

SELECT MAX(Price) AS LargestPrice FROM Products;

1 رکورد انتخاب شد.

SmallestPrice
263.5

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط