021-28423015
021-28423015

دستور DELETE در SQL

دستور DELETE برای حذف رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می شود.

ساختار استفاده از دستور DELETE

ELETE FROM table_name
WHERE condition;

توجه: در هنگام حذف رکورد ها در یک جدول مراقب باشید! به بند WHERE در دستور DELETE توجه داشته باشید، مشخص می کند که کدامیک از رکوردها باید حذف شود. اگر شرط WHERE را حذف کنید، تمام رکورد در جدول حذف می شود!

در زیر یک انتخاب از جدول " Customers" در پایگاه دادهNorthwind است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

مثالی برای دستور DELETE در SQL

دستور SQL زیر حذف مشتری "Alfreds Futterkiste" از جدول " Customers ":

DELETE FROM Customers
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

پس از اجرای دستور فوق جدول " Customers" به صورت زیر خواهد بود:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

حذف تمام رکوردها در SQL

حذف تمام سطرها در یک جدول بدون حذف جدول امکان پذیر است. این بدان معنی است که ساختار جدول، صفات و شاخص ها در دسترس خواهند بود:

DELETE FROM table_name;
یا
DELETE * FROM table_name;

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط