021-28423015
021-28423015

دستور UPDATE در SQL

دستور UPDATE برای تغییر رکورد های موجود در یک جدول استفاده می شود.

ساختار استفاده از دستور UPDATE

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

توجه: در هنگام به روز رسانی رکورد ها در یک جدول مراقب باشید! به بند WHERE در بیانیه UPDATE WHERE توجه داشته باشید، مشخص می کند که کدامیک از رکوردها باید به روز شود. اگر شرط WHERE را حذف کنید، تمام سوابق در جدول به روز می شود! در زیر یک انتخاب از جدول " Customers" در پایگاه دادهNorthwind است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

UPDATE جدول

دستور SQL زیر اولین مشتری (CustomerID = 1) را با یک نام جدید و یک شهر جدید به روز می کند.
به عنوان مثال به دستور SQL زیر توجه کنید :

UPDATE Customers
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt'
WHERE CustomerID = 1;

انتخاب از جدول " Customers" در حال حاضر و پس از اجرای دستور UPDATE بالا به صورت زیر است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Alfred Schmidt
Obere Str. 57
Frankfurt
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

 بروزرسانی یا UPDATE چند رکورد

این بند WHERE است که تعیین می کند که چه تعداد رکوردی که به روز می شود.

دستور SQL زیر نام مخاطب را به "Juan" برای تمام رکوردها که کشور "مکزیک" است، به روزرسانی میکند:

UPDATE Customers SET ContactName='Juan' WHERE Country='Mexico';

انتخاب از جدول " Customers" در حال حاضر به صورت زیر است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Alfred Schmidt
Obere Str. 57
Frankfurt
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Juan
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Juan
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

خطر بروزرسانی در استفاده از دستور UPDATE در SQL

هنگام تکمیل رکوردها مراقب باشید. اگر شرط WHERE را حذف کنید، تمام رکوردها به روز می شود!

UPDATE Customers SET ContactName='Juan';

انتخاب از جدول " Customers" در حال حاضر به صورت زیر است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Juan
Obere Str. 57
Frankfurt
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Juan
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Juan
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Juan
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Juan
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط