021-28423015
021-28423015

دستور INSERT INTO در SQL

دستور INSERT INTO برای قرار دادن رکوردهای جدید در یک جدول استفاده می شود.

نوشتار INSERT INTO ممکن است به دو صورت باشد.

اولین راه، نام ستون و مقادیری را که باید قرار داده شود مشخص می کند:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

اگر مقادیری برای تمام ستون های جدول اضافه می کنید، نیازی نیست نام ستون را در Query SQL مشخص کنید. با این حال، اطمینان حاصل کنید که منظور از مقادیر همان ستون های جدول است. دستور INSERT INTO به شرح زیر است:

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...);

به عنوان مثال عبارت SQL زیر یک رکورد جدید را در جدول " Customers " وارد می کند:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');
CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
92
Cardinal
Tom B. Erichsen
Skagen 21
Stavanger
4006
Norway

نکته: متوجه شدید که ما هیچ شماره ای را در فیلد CustomerID وارد نکردیم؟ ستونCustomerID یک فیلد increment-auto می باشد و هنگامی که یک رکورد جدید وارد جدول می شود، به طور خودکار تولید می شود.

درج اطلاعات فقط در ستون های مشخص شده

همچنین ممکن است فقط داده ها را در ستون های خاص وارد کنید.
دستوز SQL زیر یک رکورد جدید را وارد می کند، اما تنها درج اطلاعات در ستون "CustomerName"، "City" و صورت میگیرد"Country" (CustomerID به صورت خودکار به روز می شود) .

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');
CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
92
Cardinal
null
null 
Stavanger
null
Norway

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط