021-28423015
021-28423015

اپراتور AND ، OR و NOT در SQL

شرط WHERE می تواند با عملگرهای AND، OR و NOT ترکیب شود.

اپراتورهای AND و OR برای فیلتر کردن رکوردها بر اساس بیش از یک شرایط استفاده می شوند:

  • در اپراتور AND اگر همه شرط ها با AND جدا شده باشند و TRUE باشد رکورد مورد مورد نظر را نمایش میدهد.
  • در اپراتور OR اگر هر یک از شرط ها جدا شده باشد و TRUE باشد رکورد مورد مورد نظر را نمایش میدهد.

در اپراتور NOT اگر شرط و یا شرط ها درست نباشد رکورد مورد مورد نظر را نمایش میدهد.

استفاده از AND

SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

استفاده از OR

SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

استفاده از NOT

SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE NOT condition;

جدول نمایشی

در زیر یک انتخاب از جدول " Customers" در پایگاه دادهNorthwind است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

مثالی برای AND

دستور SQL زیر همه فیلدها را از " Customers " که در آن کشور " Germany " است و شهر " Berlin " است انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers WHERE
Country='Germany' AND City='Berlin';

1 رکورد انتخاب شد

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
Alfreds Futterkiste 
Maria Anders 
Obere Str. 57 
Berlin 
12209 
Germany 

مثالی برای OR

دستور SQL زیر همه فیلدها را از " Customers " که در آن شهر " Berlin" است یا شهر " München" است انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers WHERE
City='Berlin' OR City='München';

2 رکورد انتخاب شد

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
Alfreds Futterkiste 
Maria Anders 
Obere Str. 57 
Berlin 
12209 
Germany 
25 
Frankenversand 
Peter Franken 
Berliner Platz 43 
München 
80805 
Germany 

مثالی برای NOT

دستور SQL زیر همه فیلدها را از " Customers " انتخاب می کند که در آن کشور " Germany " نباشد.

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany';

80 رکورد انتخاب شد.

 

ترکیبی از AND، OR و NOT

شما همچنین می توانید عملگرهای AND، OR یا NOT را ترکیب کنید.

دستور SQL زیر تمام فیلدهای " Customers " را انتخاب می کند که در آن کشور " Germany " است و شهر باید "'Berlin'" یا "'München'" باشد (با استفاده از پرانتز برای ایجاد عبارات پیچیده(

مثال

SELECT * FROM Customers WHERE
Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='München');

2 رکورد انتخاب شد

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
Alfreds Futterkiste 
Maria Anders 
Obere Str. 57 
Berlin 
12209 
Germany 
25 
Frankenversand 
Peter Franken 
Berliner Platz 43 
München 
80805 
Germany 
دستور SQL زیر همه فیلدها را از " Customers " انتخاب می کند که در آن کشور " Germany " و " USA " نباشد.
SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA';
67 رکورد انتخاب شد .

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط