021-28423015
021-28423015

شرط WHERE در SQL

شرط WHERE برای فیلتر کردن رکوردها استفاده می شود.

شرط WHERE برای استخراج تنها آن رکورد که یک شرط مشخص را انجام می دهند استفاده می شود.

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

توجه: شرط WHERE نه تنها در عبارت SELECT استفاده می شود، بلکه در UPDATE، DELETE و غیره نیزاستفاده می شود!
در زیر یک انتخاب از جدول " Customers" در پایگاه دادهNorthwind است:

ID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

دستور SQL زیر همه مشتریان از کشور " Mexico" در جدول " Customers " را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';
CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
Ana Trujillo Emparedados y helados 
Ana Trujillo 
Avda. de la Constitución 2222 
México D.F. 
05021 
Mexico 
Antonio Moreno Taquería 
Antonio Moreno 
Mataderos 2312 
México D.F. 
05023 
Mexico 
13 
Centro comercial Moctezuma 
Francisco Chang 
Sierras de Granada 9993 
México D.F. 
05022 
Mexico 
58 
Pericles Comidas clásicas 
Guillermo Fernández 
Calle Dr. Jorge Cash 321 
México D.F. 
05033 
Mexico 
80 
Tortuga Restaurante 
Miguel Angel Paolino 
Avda. Azteca 123 
México D.F. 
05033 
Mexico 

تفاوت فیلد متنی(Text) با عددی (Numeric)

در SQL به یک نقل قول در اطراف مقادیر متن نیاز دارد (اکثر سیستم های پایگاه داده نیز به دو نقل قول اجازه می دهد) با این حال، زمینه های عددی نباید در نقل قول محصور شوند:

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1;

تعداد1 رکورد انتخاب شد

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
Alfreds Futterkiste 
Maria Anders 
Obere Str. 57 
Berlin 
12209 
Germany 

اپراتورهای شرط WHERE

اپراتورهای زیر میتوانند در عبارت WHERE استفاده شوند:

عملگر
توضیحات
=
برابر است
<>
برابر نیست توجه: در برخی از نسخه های SQL این اپراتور ممکن است به عنوان! = نوشته شود
>
بزرگتر از
<
کمتر از
>=
بزرگتر یا مساوی
<=
کمتر یا برابر است
BETWEEN
بین یک محدوده فراگیر
LIKE
مانند جستجو برای الگوی خاص
IN
برای تعیین چندین مقدار ممکن برای یک ستون

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط