021-28423015
021-28423015

ایجاد سند PDF با استفاده از کد های ASP.NET

ایجاد سند PDF با استفاده از کد های ASP.NET

مقدمه:

در این مقاله یاد خواهیم گرفت که چگونه یک سند PDF را در صفحات ASP.NET از طریق کتابخانه iTextsharp ایجاد کنیم.

دانلود کتابخانه: http://sourceforge.net/projects/itextsharp

کد:

اول از همه یک متن با جمله  “Hello pdf” ایجاد می کنیم بعد سند pdf پیچیده تر را با استفاده از جداول ایجاد خواهیم کرد. برای ایجاد سند PDF نیاز به دانلود کتابخانه iTextsharp  داریم.

کتابخانه را دانلود کرده و  آن را  به پروژه ارجاع می دهیم.

اسناد PDF توسط صفحه وب showPDF.aspx ایجاد می کنیم این صفحه نیز به PDF ایجاد شده Response.Redirect می کند.

ابتدا فضاهای مورد نیاز را وارد می کنیم.


Imports System
Imports System.IO
Imports iTextSharp.text
Imports iTextSharp.text.pdf

بعد در رویداد Page_Load سند درخواست شده توسط کاربر را پیدا می کنیم.

Partial Class ShowPDF
  Inherits System.Web.UI.Page

  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
   If Request.QueryString("id") = 1 Then
     ShowHello()
    Else
     ShowTable()
    End If
  End Sub
End Class

تابع ShowHello تنها یک سند ساده با رشته “Hello World” می باشد سپس مسیر کاربر را تغییر داده و یک سند جدید ایجاد می کنیم.

Sub ShowHello()
Dim doc As Document = New Document
PdfWriter.GetInstance(doc, New FileStream(Request.PhysicalApplicationPath + "\1.pdf", FileMode.Create))
doc.Open()
doc.Add(New Paragraph("Hello World"))
doc.Close()
Response.Redirect("~/1.pdf")
End Sub

یک مثال پیچیده تر:

تابع ShowTable کمی پیچیده تر است. همچنسن ایجاد سند PDF و تغییر مسیر کاربر به آن:

Sub ShowTable()
Dim doc As Document = New Document
PdfWriter.GetInstance(doc, New FileStream(Request.PhysicalApplicationPath + _
"\2.pdf", FileMode.Create))
doc.Open()
Dim table As Table = New Table(3)
table.BorderWidth = 1
table.BorderColor = New Color(0, 0, 255)
table.Padding = 3
table.Spacing = 1
Dim cell As Cell = New Cell("header")
cell.Header = True
cell.Colspan = 3
table.AddCell(cell)
cell = New Cell("example cell with colspan 1 and rowspan 2")
cell.Rowspan = 2
cell.BorderColor = New Color(255, 0, 0)
table.AddCell(cell)
table.AddCell("1.1")
table.AddCell("2.1")
table.AddCell("1.2")
table.AddCell("2.2")
table.AddCell("cell test1")
cell = New Cell("big cell")
cell.Rowspan = 2
cell.Colspan = 2
cell.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER
cell.VerticalAlignment = Element.ALIGN_MIDDLE
cell.BackgroundColor = New Color(192, 192, 192)
table.AddCell(cell)
table.AddCell("cell test2")
doc.Add(table)
doc.Close()
Response.Redirect("~/2.pdf")
End Sub

با استفاده از کتابخانه iTextsharp باعث می شود که ایجاد اسناد PDF بسیار آسان شود.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

علیرضا عالی بود مرسی

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط