021-28423015
021-28423015

خواهران و برادران در jQuery

متدهای کاربری زیادی برای پیمایش در درخت DOM بصورت هم نژاد وجود دارد:
•    siblings()
•    next()
•    nextAll()
•    nextUntil()
•    prev()
•    prevAll()
•    prevUntil()


متد siblings()


این متد تمام عناصر هم نژاد عنصر منتخب را برمی گرداند.


مثال زیر تمام عناصر هم نژاد عنصر <h2> را بر می گرداند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").siblings().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
  <p>p</p>
  <span>span</span>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <p>p</p>
</div>

</body>
</html>

همچنین با استفاده از پارامتر های اختیاری برای فیلتر جستجوی هم نژادی استفاده کنید.


مثال زیر تمام عناصر هم نژاد عنصر <h2> را که دارای عنصر <p> هستند را بر می گرداند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").siblings("p").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
  <p>p</p>
  <span>span</span>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <p>p</p>
</div>

</body>
</html>


متد next() جیکوئری


ای متد عنصر هم نژاد بعدی نسبت به عنصرمنتخب را بر می گرداند.


مثال زیر عنصر هم نژاد عنصر <h2> را بر می گرداند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").next().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
  <p>p</p>
  <span>span</span>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <p>p</p>
</div>

</body>
</html>


متد nextAll()  جیکوئری


این متد تمام عناصر هم نژاد بعدی نسبت به عنصر منتخب را بر می گرداند.


مثال زیر تمام عناصر بعدی نسبت به عنصر <h2> را بر می گرداند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").nextAll().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
  <p>p</p>
  <span>span</span>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <p>p</p>
</div>

</body>
</html>


متد nextUntil()جیکوئری


این متد تمام عناصر هم نژاد بعدی نسبت به عنصر انتخاب شده را ، که بین دو پارامتر ورودی است را بر می گرداند.


مثال زیر تمام عناصر هم نژاد بین دو عنصر <h2> و <h6> را بر می گرداند.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").nextUntil("h6").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
  <p>p</p>
  <span>span</span>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <h4>h4</h4>
  <h5>h5</h5>
  <h6>h6</h6>
  <p>p</p>
</div>

</body>
</html>

 

 متد prev(), prevAll() و prevUntil() جیکوئری


این سه متد مانند متد های قبلی که توضیح داده شد عمل می کنند، اما با عملکرد برعکس : این متد ها عناصر هم نژاد قبلی(پیمایش عقبگرد در طول عناصر هم نژاد در درخت DOM بجای حرکت رو به جلو) را بر می گردانند.

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط