021-28423015
021-28423015

متد ()css در jQuery

 این متد یک یا چند ویژگی  style را برای عناصر انتخاب شده تنظیم یا برمیگرداند.


برگرداندن  خصوصیات css


برای برگرداندن مقدار خصوصیت یک css خاص ، از شکل دستوری زیر استفاده می کنیم:
css("propertyname");


مثال زیر مقدار background-color اولین عنصر منطبق را برمیگرداند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
alert("Background color = " + $("p").css("background-color"));
});
});
</script>
</head>
<body>

<h2>This is a heading</h2>

<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>

<button>Return background-color of p</button>

</body>
</html>


تنظیم خصوصیات چندگانه css


برای تنظیم خصوصیات css چندگانه، از شکل دستوری زیر استفاده کنید:
css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});


مثال زیر background-color  ,  a font-size تمام عناصر منطبق را تنظیم می کند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});
    });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>This is a heading</h2>

<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>

<p>This is a paragraph.</p>

<button>Set multiple styles for p</button>

</body>
</html>

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط