021-28423015
021-28423015

کلاس ها در jQuery

گرفتن و فرستادن کلاس css در jQuery

با jQuery به راحتی می توان css عناصر را دستکاری کرد

دستکاری css


jQuery چند متد برای این کار دارد:
addClass()  - افزودن یک یا چند کلاس به عنصر انتخاب شده
removeClass()  - حذف یک یا چند کلاس از عنصر انتخاب شده
toggleClass() سوییچ بین اضافه کردن/حذف کردن کلاس ها از عنصر انتخاب شده
css() تنظیم یا برگرداندن ویژگی های استایل

Stylesheet مثال


stylesheet  زیر برای تمام مثال های این صفحه استفاده خواهد شد:
.important {
    font-weight: bold;
    font-size: xx-large;
}

.blue {
    color: blue;


} متد addClass()


مثال زیر نشان می دهد که چگونه ویژگی ها را به عناصر مختلف می توان افزود. همچنین هنگام افزودن کلاسها، می توانید چند عنصر را انتخاب کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("h1, h2, p").addClass("blue");
        $("div").addClass("important");
    });
});
</script>
<style>
.important {
    font-weight: bold;
    font-size: xx-large;
}

 

.blue {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

<div>This is some important text!</div><br>

<button>Add classes to elements</button>

</body>
</html>

شما می توانید کلاس های مختلف را در متد addclass() مشخص کنید:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").addClass("important blue");
    });
});
</script>
<style>
.important {
    font-weight: bold;
    font-size: xx-large;
}

.blue {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="div1">This is some text.</div>
<div id="div2">This is some text.</div>
<br>

<button>Add classes to first div element</button>

</body>
</html>


متد  removeClass()


مثال زیر نشان می دهد چگونه می توان ویژگی های کلاس خاصی را از عناصر مختلف حذف کرد:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("h1, h2, p").removeClass("blue");
    });
});
</script>
<style>
.important {
    font-weight: bold;
    font-size: xx-large;
}

.blue {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="blue">Heading 1</h1>
<h2 class="blue">Heading 2</h2>

<p class="blue">This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

<button>Remove class from elements</button>

</body>
</html>


متد toggleClass()


مثال زیر نشان می دهد چگونه از این متد استفاده کرد.این متد بین اضافه کردن/ حذف کردن کلاس های عناصر انتخاب شده سوییچ می کند:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("h1, h2, p").toggleClass("blue");
    });
});
</script>
<style>
.blue {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

<button>Toggle class</button>

</body>
</html>

متد css()


این متد در بخش بعد توضیح داده خواهد شد.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط