021-28423015
021-28423015

API اعتبارسنجی در JavaScript

محدودیت اعتبار سنجی روش DOM

خصوصیات
شرح
()checkValidity
اگر عنصر ورودی حاوی اطلاعات معتبر باشد، true می شود.
()setCustomValidity
خصوصیات validationMessage یک عنصر ورودی را تنظیم می کند.

اگر یک فیلد ورودی شامل داده های نامعتبر است، یک پیام را نمایش می دهد:

checkValidity
 <input id="id1" type="number" min="100" max="300" required>
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var inpObj = document.getElementById("id1");
  if (!inpObj.checkValidity()) {
    document.getElementById("demo").innerHTML = inpObj.validationMessage;
  }
}
</script> 
مشاهده مثال

خصوصیات محدودیت اعتبار سنجی DOM

خصوصیات
شرح
validity
شامل خواص بولی مربوط به اعتبار یک عنصر ورودی است.
validationMessage
حاوی پیامی است که مرورگر هنگام نمایش اعتبار نادرست نمایش داده می شود.
willValidate
نشان می دهد که آیا عنصر ورودی اعتبار خواهد یافت.

خصوصیات اعتبار

ویژگی اعتبار یک عنصر ورودی دارای تعدادی خواص مربوط به اعتبار داده است:

خصوصیات
شرح
customError
اگر پیغام اعتبار سفارشی تنظیم شده باشد، true تنظیم می شود.
patternMismatch
اگر مقدار عنصر با ویژگی الگوی آن سازگار نباشد، به true تنظیم می شود.
rangeOverflow
اگر ارزش یک عنصر بیشتر از ویژگی حداکثر آن باشد، به true تعریف می شود.
rangeUnderflow
اگر مقدار عنصری کمتر از ویژگی min باشد، به درستی تنظیم می شود.
stepMismatch
اگر مقدار عنصر در مورد ویژگی گام آن نادرست باشد، به true تنظیم می شود.
tooLong
اگر مقدار عنصری بیش از ویژگی maxLength خود باشد، به true تنظیم کنید.
typeMismatch
اگر مقدار عنصر در مورد ویژگی نوع آن نامعتبر است، به true تنظیم کنید.
valueMissing
اگر یک عنصر (با یک ویژگی مورد نظر) ارزش ندارد، به true تنظیم شود.
valid
اگر مقدار عنصری معتبر باشد، به true تنظیم کنید.

مثال

اگر شماره در یک فیلد ورودی بیشتر از 100 باشد (ویژگی حداکثر ورودی)، یک پیام را نمایش می دهد:

مثال محدوده
 <input id="id1" type="number" max="100">
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var txt = "";
  if (document.getElementById("id1").validity.rangeOverflow) {
    txt = "Value too large";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script> 
مشاهده مثال

اگر شماره در یک فیلد ورودی کمتر از 100 باشد (ویژگی حداقل ورودی)، یک پیام را نمایش می دهد:

مثال محدوده
<input id="id1" type="number" min="100">
<button onclick="myFunction()">OK</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var txt = "";
  if (document.getElementById("id1").validity.rangeUnderflow) {
    txt = "Value too small";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط