021-28423015
021-28423015

ECMAScript 6 در JavaScript

ECMAScript 6 همچنین به عنوان ES6 و ECMAScript 2015 شناخته می شود
بعضی از مردم دوست دارند آن را JavaScript 6 نامگذاری کنند.
این فصل برخی از ویژگی های جدید در ES6 را معرفی می کند.

 • JavaScript let
 • JavaScript const
 • مقادیر پیش فرض پارامتر
 • Array.find()
 • Arrat findIndex()

JavaScript let

دستور اجازه می دهد تا شما یک متغیر را در داخل براکت {} محدوده اعلام کنید.

تغییر متغیر با استفاده از var می تواند مشکلات را تحمیل کند:

JavaScript let
 var x = 10;
// Now x is 10
{
  var x = 2;
  // Now x is 2
}
// Now x is 2 
مشاهده مثال

اعلام دوباره یک متغیر با استفاده از let  می تواند مشکلات را حل کند:

let
 var x = 10;
// Now x is 10
{
  let x = 2;
  // Now x is 2
}
// Now x is 10 
مشاهده مثال

 const در JavaScript  

بیانیه const برای اعلام یک متغیر با یک مقدار ثابت استفاده می شود.
شبیه به let است، به جز اینکه ارزش متغیر را نمی توان تغییر داد.
متغیر باید زمان  مقداردهی اعلام شده باشد.

JavaScript const
 var x = 10;
// Now x is 10
{
  const x = 2;
  // Now x is 2
}
// Now x is 10 
مشاهده مثال

مقادیر پیش فرض پارامتر

ES6 به پارامترهای عملکرد برای داشتن مقادیر پیش فرض اجازه می دهد.

Parameter Values
 function myFunction(x, y = 10) {
  // y is 10 if not passed or undefined
  return x + y;
}
myFunction(5); // will return 15 
مشاهده مثال

 

()Array.find

روش ()find مقدار عنصر آرایه اول را که یک تست را میگذراند، باز میگرداند.
این مثال (عنصر) عنصر اول را که بزرگتر از 18 است را پیدا می کند:

Array.find
var numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
var first = numbers.find(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
} 
مشاهده مثال

توجه داشته باشید که این تابع 3 استدلال دارد:

 

 • مقدار آیتم
 • فهرست آیتم
 • خود آرایه

 

()Array.findIndex

روش ()findIndex شاخص عنصر آرایه اول را که یک تست را میگذراند، باز میگرداند.
این مثال نشانگر عنصر اول است که بزرگتر از 18 است:

Array.findIndex
var numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
var first = numbers.findIndex(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
}
مشاهده مثال

توجه داشته باشید که این تابع 3 استدلال دارد:

 • مقدار آیتم
 • فهرست آیتم
 • خود آرایه

 

خواص جدید مقدار

ES6 خواص زیر را به شی شماره اضافه می کند:

 • EPSILON
 • MIN_SAFE_INTEGER
 • MAX_SAFE_INTEGER

خصوصیات اعداد
 var x = Number.EPSILON; 
مشاهده مثال

MIN_SAFE_INTEGER
 var x = Number.MIN_SAFE_INTEGER; 
مشاهده مثال

MAX_SAFE_INTEGER
var x = Number.MAX_SAFE_INTEGER;
مشاهده مثال

متد جدید مقدار

ES6 2 شیوه جدید را به شی Object اضافه کرد:

 • Number.isInteger()
 • Number.isSafeInteger()

متد ()Number.isInteger

روش ()Number.isInteger اگر آرگومان یک عدد صحیح باشد True بر میگرداند.

Number.isInteger
Number.isInteger(10);    // returns true
Number.isInteger(10.5);   // returns false
مشاهده مثال

یک عدد صحیح ایمن یک عدد صحیح است که دقیقا به عنوان یک دقت دوبعدی نمایش داده می شود.

روش ()Number.isSafeIntegerاگر آرگومان یک عدد امن باشد  True بر میگرداند.

Number.isSafeInteger
Number.isSafeInteger(10);  // returns true
Number.isSafeInteger(12345678901234567890); // returns false
مشاهده مثال

روشهای جدید سراسری

ES6 همچنین 2 روش جدید شماره گیری سراسری را اضافه کرد:

 

 • isFinite()
 • isNan

متد ()isFinite

روش ()globalFinite اگر آرگومان بی نهایت یا NaN باشد، false برگشت داده می شود.

در غیر این صورت true می شود:

isFinite
isFinite(10/0);    // returns false
isFinite(10/1);    // returns true
مشاهده مثال

متد ()isNaN

روش ()global isNanاگر آرگومان NaN باشد true بر میگرداند در غير اين صورت، آن را False ميدهد:

isNaN
 isNaN("Hello");    // returns true
مشاهده مثال

توابع arrow

توابع Arrow اجازه می دهد تا یک ساختار کوتاه برای نوشتن عبارات تابع داشته باشید
شما به کلیدواژه تابع، کلمه کلیدی بازگشت و براکت های فیشینگ نیاز ندارید.

Arrow Functions
// ES5
var x = function(x, y) {
   return x * y;
}

// ES6
const x = (x, y) => x * y;
مشاهده مثال

توابع Arrow این کار را ندارند. آنها برای تعریف روش های شیء مناسب نیستند.
توابع arrow باید قبل از استفاده از آنها تعریف شوند. استفاده از const امن تر از استفاده از var است، زیرا یک عبارت تابع یک مقدار ثابت است.
شما فقط می توانید کلمات کلیدی بازگشت و براکت های را حذف کنید البته اگر عملکرد یک دستور واحد باشد.
ممکن است یک عادت خوب برای نگه داشتن آنها باشد:

Arrow Functions
 const x = (x, y) => { return x * y };
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط