021-28423015
021-28423015

ECMAScript 5 در JavaScript

ECMAScript 5 همچنین به عنوان ES5 و ECMAScript 2009 شناخته می شود
در واقع JavaScript نسخه 1.8.5 است، اما به نام جاوا اسکریپت 5 است.
این فصل برخی از مهمترین ویژگی های ES5 را معرفی می کند.

 • "use strict"
 • String.trim()
 • Array.isArray()
 • Array.forEach()
 • Array.map()
 • Array.filter()
 • Array.reduce()
 • Array.every()
 • Array.indexOf()
 • Array.lastIndexOf()
 • JSON.parse()

دستورالعمل use strict

"use strict" تعریف می کند که کد جاوا اسکریپت باید در "حالت strict " اجرا شود.

به عنوان مثال، با حالت strict می توان از متغیرهای غیرقابل استفاده، استفاده کرد.

نکته: شما می توانید از حالت strict در تمام برنامه های خود استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا کد پاک کردن را بنویسید، مانند جلوگیری از استفاده از متغیرهای غیرقانونی.

"استفاده از strict " فقط بیان رشته است. مرورگرهای قدیمی خطایی نخواهند داشت اگر آنها آن را درک نکنند.

برای اطلاع بیشتر به این درس مراجعه کنید.

()String.trim

()String.trim فضای خالی را از هر دو طرف رشته حذف می کند.

برای اطلاع بیشتر به این درس مراجعه کنید.

String.trim
var str = "    Hello World!    ";
alert(str.trim());
مشاهده مثال

()Array.isArray

چک کنید که یک شی یک آرایه است.

برای اطلاع بیشتر به این درس مراجعه کنید.

Array.isArray
function myFunction() {
  var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
  var x = document.getElementById("demo");
  x.innerHTML = Array.isArray(fruits);
} 
مشاهده مثال

()Array.forEach

روش forEach () یک بار برای هر عنصر آرایه یک تابع را اعمال می کند.

Array.forEach
var txt = "";
var numbers = [4, 9, 16, 25];
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  txt = txt + value + "
"; }
مشاهده مثال

()Array.map

روش ()map با انجام یک تابع در هر عنصر آرایه یک آرایه جدید ایجاد می کند.

این مثال تعداد هر مقدار آرایه را 2 برابر می کند:

Array.map
var numbers1 = [4, 9, 16, 25];
var numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value * 2;
}
مشاهده مثال

()Array.filter

متد ()filter یک آرایه جدید با تمام عناصر آرایه ای که آزمون را اجرا می کند ایجاد می کند.

این مثال یک آرایه جدید از عناصر با مقدار برابر یا بزرگتر از 18 ایجاد می کند:

Array.filter
var numbers = [4, 9, 16, 25];
var over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
} 
مشاهده مثال

()Array.reduce

روش  ()reduce آرایه را به یک متغیر واحد کاهش می دهد.

این مثال مجموع اعداد را در یک آرایه پیدا می کند:

Array.reduce
var numbers1 = [4, 9, 16, 25];
var sum = numbers1.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {
  return total + value;
} 
مشاهده مثال

()Array.every

روش ()everyبررسی می کند که آیا تمام مقادیر آرایه یک آزمون را تحویل می دهند.

این مثال مجموع اعداد را در یک آرایه پیدا می کند:

Array.every
var numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
var allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
} 
مشاهده مثال

()Array.indexOf

یک آرایه را برای یک مقدار عنصر جستجو کنید و موقعیت خود را برمی گردانید.

Array.indexOf
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var a = fruits.indexOf("Apple");
مشاهده مثال

()Array.lastIndexOf

()Array.lastIndexOf مشابه ()Array.indexOf است، اما از انتهای آرایه جستجو می کند.

fruit var = [موز، نارنجی، اپل، انبه]؛var a = fruits.lastIndexOf ("اپل")؛

()JSON.parse

استفاده معمول از JSON برای تبادل داده ها با سرور وب است.

تصور کنید این رشته متن را از یک وب سرور دریافت کردید:

'{ "name":"John", "age":30, "city":"New York"}'

عملکرد جاوا اسکریپت ()JSON.parse برای تبدیل متن به یک جاوا اسکریپت استفاده می شود:

Array.lastIndexOf
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var a = fruits.lastIndexOf("Apple");
مشاهده مثال

برای اطلاع بیشتر به این درس مراجعه کنید.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط