021-28423015
021-28423015

کلمات ذخیره شده در JavaScript

در جاوا اسکریپت شما نمی توانید از این کلمات ذخیره شده به عنوان متغیرها، برچسب ها یا نام های تابع استفاده کنید:

abstract
arguments
await*
boolean
break
byte
case
catch
char
class*
const
continue
debugger
default
delete
do
double
else
enum*
eval
export*
extends*
false
final
finally
float
for
function
goto
if
implements
import*
in
instanceof
int
interface
let*
long
native
new
null
package
private
protected
public
return
short
static
super*
switch
synchronized
this
throw
throws
transient
true
try
typeof
var
void
volatile
while
with
yield

واژه های مشخص شده با * در ECMAScript 5 و 6 جدید هستند.

حذف رزرو کلمات

کلمات ذخیره شده زیر از استاندارد ECMAScript 5/6 حذف شده است:

abstract
boolean
byte
char
double
final
float
goto
int
long
native
short
synchronized
throws
transient
volatile

اشیاء جاوا اسکریپت، خواص و روش ها

شما همچنین باید از نام جاوااسکریپت ساخته شده در اشیاء، خواص و روش ها اجتناب کنید.

Array
Date
eval
function
hasOwnProperty
Infinity
isFinite
isNaN
isPrototypeOf
length
Math
NaN
name
Number
Object
prototype
String
toString
undefined
valueOf

کلمات رزرو شده جاوا

جاوا اسکریپت اغلب همراه با جاوا استفاده می شود. شما باید از بعضی از اجزای جاوا و خواص جاوا اسکریپت ها استفاده کنید.

getClass
java
JavaArray
javaClass
JavaObject
JavaPackage
 
 

سایر کلمات ذخیره شده

جاوا اسکریپت می تواند به عنوان زبان برنامه نویسی در بسیاری از برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد.

شما همچنین باید از نام اشیاء و خواص window و window ها اجتناب کنید:

alert
all
anchor
anchors
area
assign
blur
button
checkbox
clearInterval
clearTimeout
clientInformation
close
closed
confirm
constructor
crypto
decodeURI
decodeURIComponent
defaultStatus
document
element
elements
embed
embeds
encodeURI
encodeURIComponent
escape
event
fileUpload
focus
form
forms
frame
innerHeight
innerWidth
layer
layers
link
location
mimeTypes
navigate
navigator
frames
frameRate
hidden
history
image
images
offscreenBuffering
open
opener
option
outerHeight
outerWidth
packages
pageXOffset
pageYOffset
parent
parseFloat
parseInt
password
pkcs11
plugin
prompt
propertyIsEnum
radio
reset
screenX
screenY
scroll
secure
select
self
setInterval
setTimeout
status
submit
taint
text
textarea
top
unescape
untaint
window
 
 
 

نگهدارنده رویدادهای HTML

علاوه بر این شما باید از نام همه نگهدارنده رویداد HTML استفاده نکنید.

onblur
onclick
onerror
onfocus
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmouseover
onload
onmouseup
onmousedown
onsubmit

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط