021-28423015
021-28423015

Boolean ها در JavaScript

یک Boolean جاوا اسکریپت نشان دهنده یکی از دو مقدار است: TRUE یا FALSE (درست یا نادرست).

مقادیر Boolean

اغلب، در برنامه نویسی، باید نوع داده ای را داشته باشید که فقط می تواند یکی از دو مقدار را داشته باشد، مانند

 • YES / NO
 • ON / OFF
 • TRUE / FALSE

 جاوا اسکریپت یک نوع داده بولین دارد. تنها می تواند مقادیر واقعی یا نادرست را بگیرد.

تابع Boolean()

شما می توانید از تابع Boolean () برای پیدا کردن یک عبارت (یا یک متغیر) درست استفاده کنید:

تابع Boolean
Boolean(10 > 9)    // returns true 
مشاهده مثال

یا حتی ساده تر:

روش آسانتر Boolean
(10 > 9)       // also returns true
10 > 9        // also returns true 
مشاهده مثال

مقایسه ها و شرایط

فصل مقایسه ها  در جاول اسکریپت یک مرور کلی از اپراتورهای مقایسه را ارائه می دهد.
فصل شرایط  در جاوا اسکریپت یک مرور کلی از اظهارات شرطی را ارائه می دهد.
در اینجا چند نمونه آورده شده است.

اپراتور
شرح
مثال
==
مساوی با
if (day == "Monday")
>
بزرگتر از
if (salary > 9000)
<
کوچکتر از
if (age < 18)

همه چیز با "مقدار" درست است

value true
100

3.14

-15

"Hello"

"false"

7 + 1 + 3.14
مشاهده مثال

همه چیز بدون یک "مقدار" اشتباه است

---مقدار بولی 0 (صفر) نادرست است:

value false
 var x = 0;
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

مقدار بولی -0 (منفی صفر) غلط است:

مقدار بولی منفی صفر غلط است
 var x = -0;
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

مقدار بولین "" (رشته خالی) غلط است:

مقدار بولین رشته خالی غلط است
 var x = "";
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

مقدار بولی نامشخص نامعلوم است:

مقدار بولی نامشخص نامعلوم است
 var x;
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

مقدار بولین null نادرست است:

مقدار بولین null نادرست است
 var x = null;
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

مقدار غلط نادرست ،نادرست است:

مقدار غلط نادرست است
 var x = false;
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

مقدار بولین NaN نادرست است:

مقدار بولین NaN نادرست است
 var x = 10 / "H";
Boolean(x);    // returns false 
مشاهده مثال

booleans می تواند اشیاء باشد

به طور معمول، booleans های جاوا اسکریپت ارزش های ابتدایی ایجاد شده از literals هستند:

var x = false;

اما booleans همچنین می تواند به عنوان اشیایی با کلمه کلیدی جدید تعریف شود:

var y = new Boolean(false);

booleans می تواند اشیا باشد
 var x = false;
var y = new Boolean(false);

// typeof x returns boolean
// typeof y returns object 
مشاهده مثال

نکته: اشیاء بولی را ایجاد نکنید. سرعت اجرا را کاهش می دهد.
کلید واژه جدید کد را پیچیده می کند. این می تواند نتایجی غیر منتظره ای ایجاد کند:

هنگام استفاده از اپراتور ==،با booleans برابر است:

اپراتور مساوی با boolean
 var x = false;       
var y = new Boolean(false);

// (x == y) is true because x and y have equal values 
مشاهده مثال

با استفاده از اپراتور ===، بولین ها برابر نیستند، زیرا اپراتور === انتظار دارد که برابری در هر دو نوع و مقدار باشد.

اپراتور
 var x = false;       
var y = new Boolean(false);

// (x === y) is false because x and y have different types 
مشاهده مثال

یا حتی بدتر اشیاء قابل مقایسه نیستند

مقایسه اشیا
 var x = new Boolean(false);       
var y = new Boolean(false);

// (x == y) is false because objects cannot be compared 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط