021-28423015
021-28423015

شی ریاضی JavaScript

شیء ریاضی جاوا اسکریپت اجازه می دهد  تا روی اعداد محاسبات ریاضی انجام دهید.

عدد پی
Math.PI;      // returns 3.141592653589793 
مشاهده مثال

Math.round ()

Math.round (x) مقدار x را به عدد صحیح را گرد میکند:

تابع round
Math.round(4.7);  // returns 5
Math.round(4.4);  // returns 4 
مشاهده مثال

Math.pow()

Math.pow (x، y) مقدار x را به توان y میرساند.

تابع pow
Math.pow(8, 2);   // returns 64 
مشاهده مثال

Math.sqrt()

Math.sqrt(x) جذر مقدار x را برمیگرداند.

تابع جذر
Math.sqrt(64);   // returns 8 
مشاهده مثال

Math.abs()

Math.abs (x) مقدار مطلق (مثبت) x را به دست می آورد:

تابع abc
Math.abs(-4.7);   // returns 4.7 
مشاهده مثال

Math.ceil()

Math.ceil (x) مقدار x به بیشترین عدد صحیح را برمی گرداند:

تابع ceil
Math.ceil(4.4);   // returns 5 
مشاهده مثال

Math.floor ()

Math.floor (x) مقدار x را به کمترین (پایین ترین)عدد صحیح برمی گرداند:

تابع floor
 Math.floor(4.7);  // returns 4 
مشاهده مثال

Math.sin()

Math.sin (x) sine (مقدار بین -1 و 1) از زاویه x (داده شده در رادیانها) را باز می گرداند.
اگر می خواهید از درجه به جای رادیان استفاده کنید، باید درجه را به رادیان تبدیل کنید:
زاویه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180.

تابع sin
 Math.sin(90 * Math.PI / 180);   // returns 1 (the sine of 90 degrees) 
مشاهده مثال

Math.cos()

Math.cos (x) مقدار cosine (مقدار بین -1 و 1) از زاویه x (داده شده در رادیانها) را می دهد.
اگر می خواهید از درجه به جای رادیان استفاده کنید، باید درجه را به رادیان تبدیل کنید:
زاویه در رادیان = زاویه در درجه x PI / 180.

تابع cosin
 Math.cos(0 * Math.PI / 180);   // returns 1 (the cos of 0 degrees) 
مشاهده مثال

Math.min () و Math.max ()

Math.min () و Math.max () می توانند برای پیدا کردن کمترین یا بالاترین مقدار در یک لیست استفاده شوند.

تابع min و max
Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns -200 
مشاهده مثال

تابع min و max
 Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns 150 
مشاهده مثال

Math.random()

Math.random () یک عدد تصادفی بین 0 (شامل) و 1 (منحصر به فرد) را باز می کند:

تابع random
 Math.random();   // returns a random number 
مشاهده مثال

نکته: شما در بخش بعدی این آموزش بیشتر درباره Math.random () یاد خواهید گرفت.

خصوصیات ریاضی (ثابت)

جاوا اسکریپت 8 ثابت ریاضی را فراهم می کند که می تواند با شیء ریاضی قابل دسترسی باشد:

خصوصیات ریاضی (ثابت)
Math.E    // returns Euler's number
Math.PI    // returns PI
Math.SQRT2  // returns the square root of 2
Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
Math.LN2   // returns the natural logarithm of 2
Math.LN10   // returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E  // returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E  // returns base 10 logarithm of E 
مشاهده مثال

سازنده ریاضی

بر خلاف دیگر اشیاء سراسری، شیء ریاضی سازنده ندارد. روش ها و خواص استاتیک هستند.
تمام روش ها و خواص (ثابت ها) می تواند بدون ایجاد یک شیء ریاضی ابتدا مورد استفاده قرار گیرد

متد های شی ریاضی

متد
شرح
abs(x)
این تابع قدر مطلق عددی x را بر می گرداند .
acos(x)
این تابع آرک کوسینوس عدد x را بر می گرداند .
asin(x)
این تابع آرک سینوس عدد x را بر می گرداند .
atan(x)
این تابع آرک تانژانت عدد x را بر می گرداند .
ceil(x)
این تابع عدد x رو به بالا گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح بدان را بر می گرداند .
cos(x)
این تابع کوسینوس x را بر می گرداند .
exp(x)
این تابع مقدار عدد e به توان x را بر می گرداند .
floor(x)
این تابع عدد x را رو به پایین گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح بدان را بر می گرداند .
log(x)
این تابع لگاریتم x را بر مبنای عدد e بر می گرداند .
max(x, y, z, ..., n)
این تابع بزرگترین عددی را که به عنوان پارامتر به آن ارسال شده است را بر می گرداند .
min(x, y, z, ..., n)
این تابع کوچکترین عددی را که به عنوان پارامتر به آن ارسال شده است را بر می گرداند .
pow(x, y)
این تابع عدد a را به توان b رسانده و نتیجه را بر می گرداند .
random()
این تابع یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را انتخاب کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند .
round(x)
این تابع عدد x را گرد کرده و به نزدیکترین عدد صحیح بدان تبدیل می کند .
sin(x)
این تابع مقدار سینوس x را بر می گرداند .
sqrt(x)
جذر x را بر میگرداند
tan(x)
این تابع مقدار تانژانت x را بر می گرداند .

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط