021-28423015
021-28423015

متد اعداد در JavaScript

متد های شماره به شما کمک می کند تا با اعداد کار کنید.

متد ها و خواص شماره

مقادیر اولیه (مانند 3.14 یا 2014)، نمیتواند خواص و روش باشد (به این دلیل که آنها اشیا نیستند).
اما با جاوا اسکریپت، روش ها و خواص نیز برای مقادیر ابتدایی در دسترس هستند، زیرا جاوااسکریپت، هنگام اجرای روش ها و خواص، به مقادیر ابتدایی به عنوان اشیا رفتار می کند.

متد toString()

toString () یک عدد را به عنوان یک رشته می گیرد.

تمام روش های شمارش را می توان در هر نوع اعداد (literal، variables، expressions) استفاده کرد:

متد toString()
var x = 123;
x.toString();      // returns 123 from variable x
(123).toString();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).toString();  // returns 123 from expression 100 + 23 
مشاهده مثال

متد toExponential()

toExponential () یک رشته را با یک عدد گرد می کند و با استفاده از علامت نمایشی نوشته می شود.
پارامتر تعداد عناصر پشت نقطه اعشار را تعریف می کند:

متد toExponential()
 var x = 9.656;
x.toExponential(2);   // returns 9.66e+0
x.toExponential(4);   // returns 9.6560e+0
x.toExponential(6);   // returns 9.656000e+0 
مشاهده مثال

پارامتر اختیاری است. اگر شما آن را مشخص نکنید، جاوا اسکریپت شماره را گرد نخواهد کرد.

متد toFixed()

toFixed () یک رشته را با عدد با تعداد مشخصی از دسیمال نوشته می شود:

متد toFixed()
 var x = 9.656;
x.toFixed(0);      // returns 10
x.toFixed(2);      // returns 9.66
x.toFixed(4);      // returns 9.6560
x.toFixed(6);      // returns 9.656000 
مشاهده مثال

نکته: toFixed (2) مناسب برای کار با پول است.

متد toPrecision()

toPrecision () یک رشته را با یک عدد با طول مشخص ، مشخص می کند:

متد toPrecision()
 var x = 9.656;
x.toPrecision();    // returns 9.656
x.toPrecision(2);    // returns 9.7
x.toPrecision(4);    // returns 9.656
x.toPrecision(6);    // returns 9.65600 
مشاهده مثال

متد valueOf()

valueOf () عدد را به عنوان یک عدد نشان می دهد.

مدپتد valueOf()
var x = 123;
x.valueOf();      // returns 123 from variable x
(123).valueOf();    // returns 123 from literal 123
(100 + 23).valueOf();  // returns 123 from expression 100 + 23 
مشاهده مثال

در جاوا اسکریپت، یک عدد می تواند یک مقدار اولیه (typeof = number) یا یک شی (typeof = object) باشد.
روش valueOf () در داخل جاوا اسکریپت برای تبدیل اشیاء Number به مقادیر اولیه استفاده می شود.
هیچ دلیلی برای استفاده از آن در کد شما وجود ندارد.

نکته: همه نوع داده های جاوا اسکریپت valueOf() و یک روش toString () است.

تبدیل متغیرها به اعداد

3 روش جاوا اسکریپت وجود دارد که می تواند برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده شود:

 •  روش Number()
 •  روش parseInt ()
 •  روش parseFloat ()

این روش روش شماره نیست، بلکه روشهای جاوا اسکریپت است.

متد سراسری

روش های سراسری جاوا اسکریپت را می توان در تمام انواع داده های جاوا اسکریپت
این روش های مرتبط با کار با اعداد هستند:

متد
شرح
Number()
عددی را که از استدلال آن تبدیل شده است را برمی گرداند.
parseFloat()
استدلال آن را تجزیه می کند و یک عدد شناور را باز می کند
parseInt()
استدلال آن را تجزیه می کند و یک عدد صحیح را باز می گرداند

متد Number()

Number() می تواند برای تبدیل متغیرهای جاوا اسکریپت به اعداد استفاده شود:

متد Number()
Number(true);     // returns 1
Number(false);     // returns 0
Number("10");     // returns 10
Number(" 10");    // returns 10
Number("10 ");    // returns 10
Number("10 20");    // returns NaN
Number("John");    // returns NaN 
مشاهده مثال

اگر شماره را نمی توان تبدیل کرد، NaN (نه یک شماره) بازگردانده می شود.

استفاده از متد Number() در تاریخ

Number() مچنین می تواند یک تاریخ را به یک عدد تبدیل کند:

متد Number() در تاریخ
Number(new Date("2017-09-30"));  // returns 1506729600000
مشاهده مثال

parseInt () یک رشته را تجزیه می کند و یک عدد کامل را باز می گرداند. فاصله مجاز هستند فقط شماره اول بازگردانده می شود:

متد parseInt()
parseInt("10");     // returns 10
parseInt("10.33");   // returns 10
parseInt("10 20 30");  // returns 10
parseInt("10 years");  // returns 10
parseInt("years 10");  // returns NaN 
مشاهده مثال

اگر شماره را نمی توان تبدیل کرد، NaN برمیگرداند.

متد parseFloat()

parseFloat () یک رشته را تجزیه می کند و یک عدد را باز می گرداند. فاصله مجاز هستند فقط شماره اول بازگردانده می شود:

متد parseFloat()
parseFloat("10");    // returns 10
parseFloat("10.33");   // returns 10.33
parseFloat("10 20 30"); // returns 10
parseFloat("10 years"); // returns 10
parseFloat("years 10"); // returns NaN 
مشاهده مثال

اگر شماره را نمی توان تبدیل کرد، NaN برمیگرداند.

خواص اعداد

خواص
شرح
MAX_VALUE
بزرگترین عدد ممکن را در جاوا اسکریپت باز می گرداند
MIN_VALUE
کوچکترین عدد ممکن را در جاوا اسکریپت باز می گرداند
NEGATIVE_INFINITY
نشان دهنده بی نهایت منفی (در سرریز بازگشتی)
NaN
یک مقدار "نه یک شماره" را نشان می دهد
POSITIVE_INFINITY
نشان دهنده بی نهایت (در سرریز بازگشتی)

خواص اعداد
var x = Number.MAX_VALUE;
مشاهده مثال

خواص شماره متعلق به کد جاوا اسکریپت شماره گیر به نام شماره است.
این خواص فقط می توانند به عنوان Number.MAX_VALUE دیده شوند.

MAX_VALUE
 var x = 6;
var y = x.MAX_VALUE;  // y becomes undefined 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط