021-28423015
021-28423015

انواع داده های JavaScript

متغیرهای جاوا اسکریپت می توانند انواع بسیاری از داده ها را داشته باشند: اعداد، رشته ها، اشیاء و موارد دیگر:

var length = 16; // Number var lastName = "Johnson"; // String var x = {firstName:"John", lastName:"Doe"}; // Object

مفهوم انواع داده ها

در برنامه ریزی، نوع داده ها یک مفهوم مهم است.
برای اینکه بتوانید بر روی متغیرها عمل کنید مهم است که چیزی درباره نوع بدانید.
بدون نوع داده، کامپیوتر نمی تواند با خیال راحت این مشکل را حل کند:

var x = 16 + "Volvo";

آیا معنای اضافه کردن "ولوو" به شانزده است؟ آیا یک خطا تولید می شود یا یک نتیجه ایجاد می کند؟
جاوا اسکریپت مثال بالا را به بیان میکند

var x = "16" + "Volvo";

در هنگام اضافه کردن یک عدد و یک رشته، جاوا اسکریپت این عدد را به عنوان یک رشته پردازش می کند.

مفهوم انواع داده ها
var x = 16 + "Volvo"; 
مشاهده مثال

 

مفهوم انواع داده ها
var x = "Volvo" + 16; 
مشاهده مثال

جاوا اسکریپت دستورات را از چپ به راست ارزیابی می کند. توالی های مختلف می توانند نتایج مختلفی تولید کنند

اولویت داده ها
 var x = 16 + 4 + "Volvo"; 
مشاهده مثال

 

اولویت داده ها
 var x = "Volvo" + 16 + 4; 
مشاهده مثال

در مثال اول، جاوا اسکریپت 16 و 4 به عنوان اعداد می شناسد، تا زمانی که به " Volvo " می رسد.
در مثال دوم، از آنجا که اولین سپر یک رشته است، تمام عملوندها به عنوان رشته پردازش می شوند.

انواع جاوا اسکریپت پویا

جاوا اسکریپت نوع پویا دارد این به این معنی است که متغیر مشابه را می توان برای نگهداری انواع مختلف داده استفاده کرد.

نوع پویا
 var x;      // Now x is undefined
x = 5;      // Now x is a Number
x = "John";   // Now x is a String 
مشاهده مثال

رشته Javascript

یک رشته (یا یک رشته متن) یک سری از شخصیت هایی مانند "" John Doe است.
رشته ها با نقل قول نوشته شده اند شما می توانید یک یا دو نقل قول استفاده کنید:

رشته
var carName = "Volvo XC60";  // Using double quotes
var carName = 'Volvo XC60';  // Using single quotes
مشاهده مثال

شما می توانید نقل قول ها را در داخل یک رشته استفاده کنید، تا زمانی که آنها با نقل قول های اطراف رشته مطابقت ندارند:

کوتیشن
 var answer = "It's alright";       // Single quote inside double quotes
var answer = "He is called 'Johnny'";  // Single quotes inside double quotes
var answer = 'He is called "Johnny"';  // Double quotes inside single quotes 
مشاهده مثال

بعدا در این آموزش بیشتر درباره رشته ها یاد خواهید گرفت.

اعداد JavaScript

جاوا اسکریپت تنها یک نوع اعداد دارد.
اعداد را می توان با یا بدون نقطه ضرب کرد:

اعداد
 var x1 = 34.00;   // Written with decimals
var x2 = 34;    // Written without decimals 
مشاهده مثال

اعداد فوق العاده بزرگ و یا فوق العاده کوچک را می توان با نشانه علمی (نمایشی) نوشته شود.

اختصار اعداد
 var y = 123e5;   // 12300000
var z = 123e-5;   // 0.00123 
مشاهده مثال

بعدا در این آموزش بیشتر درباره اعداد یاد خواهید گرفت.

Booleans در JavaScript

بولین ها فقط می توانند دو مقدار داشته باشند: درست یا نادرست(Ture یا False)

بولین
 var x = 5;
var y = 5;
var z = 6;
(x == y)    // Returns true
(x == z)    // Returns false 
مشاهده مثال

بولین ها اغلب در آزمایش مشروط استفاده می شوند.
بعدا در این آموزش بیشتر درباره آزمایش مشروط یاد خواهید گرفت.

آرایه در JavaScript

آرایه های جاوا اسکریپت با ستون های مربع نوشته می شوند.
آیتم های آرایه با کاما جدا می شوند.
کد زیر اعلام می کند (ایجاد) آرایه به نام اتومبیل، حاوی سه مورد (نام خودرو):

آرایه
 var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"]; 
مشاهده مثال

شاخص های آرایه بر اساس صفر هستند، یعنی اولین مورد [0]، دوم [1] و غیره است.
بعدا در این آموزش بیشتر درباره آرایه ها یاد خواهید گرفت.

شیء  JavaScript

اشیاء جاوا اسکریپت با آکولاد نوشته می شوند.
خواص شی به عنوان نام نوشته شده است: جفت ارز، با کاما جدا شده است.

شی
 var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
مشاهده مثال

شی (فرد) در مثال بالا دارای 4 ویژگی است: firstName، lastName، age، and eyeColor.
بعدا در این آموزش بیشتر درباره اشیا یاد خواهید گرفت.

نوع اپراتور

شما می توانید از نوع عملگر جاوا اسکریپت برای پیدا کردن نوع متغیر جاوا اسکریپت استفاده کنید.
عملگر typeof نوع متغیر یا عبارت را بازمیگرداند:

اپراتور typeof
 typeof ""         // Returns "string"
typeof "John"       // Returns "string"
typeof "John Doe"     // Returns "string" 
مشاهده مثال

 

اپراتور typeof
 typeof 0          // Returns "number"
typeof 314         // Returns "number"
typeof 3.14        // Returns "number"
typeof (3)         // Returns "number"
typeof (3 + 4)       // Returns "number" 
مشاهده مثال

تعریف نشده Undefined

در جاوا اسکریپت، یک متغیر بدون مقدار، دارای مقدار تعریف نشده است.

Undefined
var car;        // Value is undefined, type is undefined 
مشاهده مثال

هر متغیر را می توان با تنظیم مقدار به undefined خاتمه داد. نوع نیز نامشخص خواهد بود.

Undefined
car = undefined;    // Value is undefined, type is undefined 
مشاهده مثال

مقادیر خالی

مقدار خالی هیچ ارتباطی با تعریف ندارد.
یک رشته خالی دارای ارزش قانونی و یک نوع است.

مقدار خالی
var car = "";       // The value is "", the typeof is "string" 
مشاهده مثال

NULL

در جاوا اسکریپت null چیزی نیست. قرار است چیزی باشد که وجود ندارد.
متاسفانه، در جاوا اسکریپت، نوع داده null یک شی است.

شما می توانید یک شی را با تنظیم آن به null خالی کنید:

null
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = null;    // Now value is null, but type is still an object
مشاهده مثال

شما همچنین می توانید یک شیء را با تنظیم آن به undefined خالی کنید:

Undefined
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = undefined;  // Now both value and type is undefined
مشاهده مثال

تفاوت بین NULL و Undefined

Undefined و null در مقدار برابر هستند اما در نوع متفاوت هستند:

تفاوت NULL و undefined
typeof undefined      // undefined
typeof null        // object

null === undefined     // false
null == undefined     // true 
مشاهده مثال

داده های اولیه

یک مقدار داده اولیه، یک مقدار داده ساده است که هیچ خواص و روش های اضافی ندارد.
نوع operator می تواند یکی از این انواع  داده اولیه را بازگرداند:

 • رشته
 •  اعداد
 • boolean
 •  تعریف نشده

داده های اولیه
 typeof "John"       // Returns "string"
typeof 3.14        // Returns "number"
typeof true        // Returns "boolean"
typeof false        // Returns "boolean"
typeof x          // Returns "undefined" (if x has no value) 
مشاهده مثال

داده های پیچیده

اپراتور typeof می تواند یکی از دو نوع پیچیده را بازگرداند:

 • تابع
 • شی

داده های پیچیده
typeof {name:'John', age:34} // Returns "object"
typeof [1,2,3,4]       // Returns "object" (not "array", see note below)
typeof null         // Returns "object"
typeof function myFunc(){}  // Returns "function"
مشاهده مثال

عملگر typeof "شی" را برای آرایه ها باز می کند، زیرا در آرایه های جاوا اسکریپت اشیا هستند.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط