021-28423015
021-28423015

اپراتورهای ارزیابی JavaScript

اپراتورهای ریاضی، ارزیابی را بر روی اعداد (رشته یا متغیرها) انجام می دهند.

Operator
Description
+
Addition
-
Subtraction
*
Multiplication
/
Division
%
Modulus (Remainder)
++
Increment
--
Decrement

عملیات محاسباتی

عملیات محاسباتی معمول بر روی دو عدد عمل می کند.
این دو عدد می توانند عبارتند از:

عملیات محاسباتی
var x = 100 + 50;
مشاهده مثال

یا متغیرها:

متغییرها
var x = a + b;
مشاهده مثال

یا عبارات:

عبارات
var x = (100 + 50) * a;
مشاهده مثال

عملگر و عملوند

اعداد (در یک عملیات ریاضی) operands یا عملوند نامیده می شوند.

عملیات انجام شده روی دو عملوند توسط یک اپراتور تعریف شده است.

Operand
Operator
Operand
100
+
50

اپراتور اضافه (+) عدد را اضافه می کند:

اضافه کردن
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
مشاهده مثال

عملگر تفریق (-) عدد ها را از کم می کند

تفریق
var x = 5;
var y = 2;
var z = x - y;
مشاهده مثال

اپراتور ضرب (*) تعداد را ضرب می کند.

ضرب
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
مشاهده مثال

اپراتور تقسیم (/) اعداد را تقسیم می کند.

تقسیم
var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;
مشاهده مثال

اپراتور ماژولار (٪) باقیمانده تقسیم را باز می کند.

باقیمانده
var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;
مشاهده مثال

اپراتور افزایش (++) تعداد اعداد را افزایش می دهد.

اضافه کردن عدد
var x = 5;
x++;
var z = x; 
مشاهده مثال

عملگر کاهش (--) عدد را کاهش می دهد.

کم کردن عدد
var x = 5;
x--;
var z = x;
مشاهده مثال

اولویت اپراتور

اولویت اپراتور، ترتیبی را که عملیات در یک عبارت حسابی انجام می شود، شرح می دهد.

اولویت اپراتور
var x = 100 + 50 * 3;
مشاهده مثال

آیا نتیجه مثال فوق برابر با 150 * 3 است یا همان 100 + 150 است؟
آیا جمع یا ضرب اول انجام می شود؟
همانطور که در ریاضیات مدارس سنتی، ضرب اول انجام می شود.

ضرب (*) و تقسیم (/) بالاتر از جمع (+) و تفریق (-) اولویت دارند.
و میتوان با استفاده از پرانتز اولویت را تغییر داد:

پارانتز در اولویت
var x = (100 + 50) * 3;
مشاهده مثال

هنگام استفاده از پرانتز، عملیات داخل پرانتز برای اولین بار محاسبه می شود.
هنگامی که بسیاری از عملیات دارای همان اولویت هستند (مانند اضافه کردن و تفریق)، آنها از چپ به راست محاسبه می شوند:

اولویت اپراتور هم تراز
var x = 100 + 50 - 3;
مشاهده مثال

مقادیر اولویت اپراتور JavaScript

Value
Operator
Description
Example
20
( )
Expression grouping
(3 + 4)
 
 
 
 
19
.
Member
person.name
19
[]
Member
person["name"]
19
()
Function call
myFunction()
19
new
Create
new Date()
 
 
 
 
17
++
Postfix Increment
i++
17
--
Postfix Decrement
i--
 
 
 
 
16
++
Prefix Increment
++i
16
--
Prefix Decrement
--i
16
!
Logical not
!(x==y)
 
 
 
 
15
typeof
Type
typeof x
15
**
Exponentiation
10 ** 2
 
 
 
 
14
*
Multiplication
10 * 5
14
/
Division
10 / 5
14
%
Modulo division
10 % 5
 
 
 
 
13
+
Addition
10 + 5
13
-
Subtraction
10 - 5
 
 
 
 
12
<<
Shift left
x << 2
12
>>
Shift right
x >> 2
12
>>>
Shift right (unsigned)
x >>> 2
 
 
 
 
11
<
Less than
x < y 
11
<=
Less than or equal
x <= y
11
>
Greater than
x > y
11
>=
Greater than or equal
x >= y
 
 
 
 
10
==
Equal
x == y
10
===
Strict equal
x === y
10
!=
Unequal
x != y
10
!==
Strict unequal
x !== y
 
 
 
 
6
&&
Logical and
x && y
5
||
Logical or
x || y
 
 
 
 
3
=
Assignment
x = y
3
+=
Assignment
x += y
3
-=
Assignment
x -= y
3
*=
Assignment
x *= y
3
%=
Assignment
x %= y
3
<<=
Assignment
x <<= y
3
>>=
Assignment
x >>= y
3
>>>=
Assignment
x >>>= y
3
&=
Assignment
x &= y
3
^=
Assignment
x ^= y
3
|=
Assignment
x |= y

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط