021-28423015
021-28423015

اپراتورهای JavaScript

ترکیب مقادیر و متغییر
var x = 5;         // assign the value 5 to x
var y = 2;         // assign the value 2 to y
var z = x + y;     // assign the value 7 to z (x + y)
مشاهده مثال

ارزش ها را به متغیرها اختصاص دهید و آنها را با هم ترکیب کنید:

انتساب مقدار
var x = 10; 
مشاهده مثال

اپراتور اضافه (+) عدد را اضافه می کند:

اضافه کردن
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
مشاهده مثال

اپراتور ضرب (*) تعداد را تعدیل می کند.

ضرب
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
مشاهده مثال

اپراتورهای ارزیابی جاوا اسکریپت

اپراتورهای ریاضی برای انجام محاسبات بر روی اعداد استفاده می شوند:

Operator
Description
+
Addition
-
Subtraction
*
Multiplication
/
Division
%
Modulus (Remainder)
++
Increment
--
Decrement

اپراتورهای تخصیص جاوا اسکریپت

اپراتورهای تخصیص برای متغیرهای جاوا اسکریپت مقدار را تعیین می کنند

عملگر انتساب اضافی (+ =) یک مقدار را به یک متغیر اضافه می کند.

Operator
Example
Same As
=
x = y
x = y
+=
x += y
x = x + y
-=
x -= y
x = x - y
*=
x *= y
x = x * y
/=
x /= y
x = x / y
%=
x %= y
x = x % y

انتساب
var x = 10;
x += 5; 
مشاهده مثال

اپراتورهای رشته ی جاوا اسکریپت

پراتور + همچنین می تواند برای اضافه کردن (پیوند) رشته ها استفاده شود.

txt1 = "John"; txt2 = "Doe"; txt3 = txt1 + " " + txt2;

اپراتور پلاس برای رشته
John Doe
مشاهده مثال

عملگر + = assignment نیز می تواند برای اضافه کردن (پیوند) رشته ها استفاده شود:

txt1 = "What a very "; txt1 += "nice day";

اپراتور
What a very nice day
مشاهده مثال

اضافه کردن رشته ها و اعداد

اضافه کردن دو عدد، عدد را برمی گرداند، اما با اضافه کردن یک عدد و یک رشته یک رشته را برمی گرداند:

x = 5 + 5; y = "5" + 5; z = "Hello" + 5;

اضافه کردن رشته و عدد
10
55
Hello5
مشاهده مثال

اپراتورهای مقایسه جاوا اسکریپت

Operator
Description
==
equal to
===
equal value and equal type
!=
not equal
!==
not equal value or not equal type
>
greater than
<
less than
>=
greater than or equal to
<=
less than or equal to
?
ternary operator

اپراتورهای منطقی جاوا اسکریپت

Operator
Description
&&
logical and
||
logical or
!
logical not

اپراتورهای نوع جاوا اسکریپت

Operator
Description
typeof
Returns the type of a variable
instanceof
Returns true if an object is an instance of an object type

اپراتورهای bitwise جاوا اسکریپت

اپراتورهای بیت بر تعداد 32 بیت کار می کنند.
هر عملگر عددی در عملیات به یک شماره 32 بیت تبدیل می شود. نتیجه به یک مقدار جاوااسکریپت تبدیل می شود.

Operator
Description
Example
Same as
Result
Decimal
&
AND
5 & 1
0101 & 0001
0001
 1
|
OR
5 | 1
0101 | 0001
0101
 5
~
NOT
~ 5
 ~0101
1010
 10
^
XOR
5 ^ 1
0101 ^ 0001
0100
 4
<<
Zero fill left shift
5 << 1
0101 << 1
1010
 10
>>
Signed right shift
5 >> 1
0101 >> 1
0010
  2
>>>
Zero fill right shift
5 >>> 1
0101 >>> 1
0010
  2

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط