021-28423015
021-28423015

Comments در JavaScript

Comments جاوا اسکریپت را می توان برای توضیح کد جاوا اسکریپت و برای خواندن بیشتر از آن استفاده کرد.
Comments مورد نظر جاوا اسکریپت نیز می تواند برای جلوگیری از اجرای کد، هنگام آزمون کد استفاده کرد.

Comments تک خط

خطوط تک خط با // شروع می شوند.

هر متن بین // و انتهای خط توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می شود (اجرا نخواهد شد).

ین مثال قبل از هر خط کد از یک Comments خطی استفاده می کند:

Comment تک خط
// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
مشاهده مثال

این مثال از توضیح تک خط در انتهای هر خط برای توضیح کد استفاده می کند:

توضیحات هر خط
 var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2 
مشاهده مثال

Comments چند خط

نظرات چند خطی با */ شروع می شود و با  /* پایان می یابد.
هر متن بین / * و * / توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می شود.

comment چند خط
/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
مشاهده مثال

استفاده از Comments برای جلوگیری از اجرا

استفاده از نظرات برای جلوگیری از اجرای کد برای آزمایش کد مناسب است.
اضافه کردن // در مقابل یک خط کد یا خطوط کد را از یک خط اجرایی به یک نظر تغییر می دهد.

این مثال از // برای جلوگیری از اجرای یکی از خطوط کد استفاده می کند

جلوگیری از اجرا
//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
مشاهده مثال

این مثال از بلوک Comments برای جلوگیری از اجرای چند خط استفاده می کند:

بلاک توضیحات
/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط