021-28423015
021-28423015

XHTML در HTML

HTML  و XHTML


XHTML چیست؟
XHTML مخفف EXtensible HyperText Markup Language می باشد.
تقریبا با HTML برابر است.
از HTML تاكیدی تر است.
سندی HTML است كه به عنوان یك برنامه XML تعریف شده است و توسط همه مرورگر های مهم ،‌ پشتیبانی می شود.


چرا XHTML؟
بسیاری از صفحات در اینترنت حاوی HTML "بد" می باشند.
كد HTML زیر در بسیاری از مرورگر ها به درست عمل خواهد كرد (حتی اگر از قوانین HTML تبعیت نكند):‌
XHTML
<html>
<head>
  <title>This is bad HTML</title>

<body>
  <h1>Bad HTML
  <p>This is a paragraph
</body>
مشاهده مثال


دنیای اینترنت و وب امروز شامل تكنولوژی های مختلفی از مرورگر ها می باشد. برخی مرورگر ها بر روی كامپیوتر ها ،‌برخی بر روی موبایل و برخی بر روی دستگاه های كوچكتری اجرا می شوند. دستگاه های كوچكتر ممكن است به علل مختلفی ،‌ كدها را به درستی تفسیر نكنند.

XML زمانی مورد استفاده است كه اسناد باید به درستی كدنویسی شده باشند (در فرمت صحیح نوشته شده باشند)
XHTML همان HTML است كه به عنوان XML باز-طراحی شده است.


مهمترین تفاوت های XHTML با HTML


ساختار سند :‌
تعیین DOCTYPE در XHTML اجباری است.
نوشتن صفت xmlns در تگ <html> اجباری است.
نوشتن <html>, <head>, <title>, و <body> در XHTML اجباری است.

عناصر XHTML :
عناصر تو در توی  XHTML باید به درستی نوشته شوند.
عناصر در XHTML حتما باید بسته شوند.
عناصر XHTML حتما باید با حروف كوچك نوشته شوند.
سند XHTML حتما باید یك عنصر ریشه داشته باشد.

صفت ها در XHTML :
نام صفت ها باید با حروف كوچك باشند.
مقدار صفات باید حتما در كوتیشن مارك قرار گیرند.
حداقل سازی در صفت ها ممنوع است.


ِDOCTYPE در XHTML

اسناد XHTML باید یك بیانیه داشته باشند.
عنصر <html> ، <head> ، <title> و <body> باید حتما نوشته شوند و صفت xmlns در <html> باید مشخص كننده namespace XML برای سند باشد.

مثال زیر نمونه ای از سند XHTML با حداقل تگ های مورد نیاز می باشد :
DOCTYPE

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title>Title of document</title>
</head>

<body>
  some content
</body>

</html>
مشاهده مثال



عناصر تو در تو در XHTML باید به درستی نوشته شوند

در HTML برخی عناصر را می توان بدون در نظر داشتن ترتیب تو در تو نوشت :

ترتیب عناصر تو در تو
<b><i>This text is bold and italic</b></i>
مشاهده مثال

 

در XHTML این عناصر باید دقیق و به درستی تو در تو نوشته شوند :

ترتیب صحیح عناصر تو در تو
<b><i>This text is bold and italic</i></b>
مشاهده مثال


عناصر در XHTML حتما باید تگ پایان داشته باشند

نمونه زیر اشتباه است :
بستن تگ ها
<p>این یک پاراگراف است
<p>این هم یک پاراگراف دیگر است
مشاهده مثال


نمونه صحیح :
روش صحیح بستن کد ها
<p>این یک پاراگراف است</p>
<p>این هم یک پاراگراف دیگر است</p>
مشاهده مثال


عناصر تهی نیز حتما باید تگ پایان داشته باشند

نمونه اشتباه :
تگ های تهی
یک سطر فاصله <br>
یک خط افقی <hr>
یک تصویر8 <img src="happy.gif" alt="Happy face">
مشاهده مثال


نمونه صحیح :
بستن تگ های تهی
یک سطر فاصله <br />
یک خط افقی <hr />
یک تصویر <img src="happy.gif" alt="Happy face" />
مشاهده مثال



عناصر در XHTML حتما باید با حروف كوچك نوشته شوند

نمونه اشتباه :
بزرگی حروف تگ ها
<BODY>
<P>این یک پاراگراف است</P>
</BODY>
مشاهده مثال


نمونه صحیح :
کوچکی حروف تگ ها
<body>
<p>این یک پاراگراف است</p>
</body>
مشاهده مثال



نام صفات در XHTML حتما باید با حروف كوچك نوشته شوند

نمونه اشتباه :‌
بزرگی حروف صفات
<table WIDTH="100%">
مشاهده مثال


نمونه صحیح :
کوچکی حروف صفات
<table width="100%">
مشاهده مثال


مقادیر صفات در XHTML حتما باید داخل كوتیشتن نوشته شوند

نمونه اشتباه :

مقدار صفات
<table width=100%>
مشاهده مثال


نمونه صحیح :
کوتیشن در مقدار صفات
<table width="100%">
مشاهده مثال

کوتاه نویسی صفات ممنوع است

نمونه اشتباه :‌

کوتاه نویسی صفات
<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
مشاهده مثال


نمونه صحیح :‌
کوتاه نویسی صفات ممنوع است
<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
مشاهده مثال




چگونه HTML را به  XHTML تبدیل كنیم :

یك <!DOCTYPE> به اولین خط از كد هر صفحه اضافه كنید. یك صفت xmlns به عنصر <HTML> همه صفحات اضافه كنید.
همه نام های عناصر را به حروف كوچك تغییر دهید.
همه عناصر تهی را با تگ پایان ببندید.
همه نام های صفات را به حروف كوچك تغییر دهید.
همه مقادیر صفات را داخل كوتیشن قرار دهید.


برای بررسی صحت كد های خود می توانید از اعتبار سنج W3C یا همان كنسرسیوم جهانی وب ،‌ استفاده كنید.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط