021-28423015
021-28423015

فرمت دهی متن در HTML

این متن ضخیم است
این متن ایتالیک است

این کلمه زیرنویس و این کلمه بالا نویس دارد

فرمت دهی متن
<p><b>این متن ضخیم است</b></p>
<p><i>این متن ایتالیک است</i></p>
<p>این <sub> بالانویس</sub> و این  <sup>زیر نویس </sup> است</p>
مشاهده مثال

عناصر فرمت دهی در HTML

در HTML عناصر مخصوص برای فرمت دهی متن به منظور رساندن معانی مختلف ، وجود دارد. بطور مثال از عناصری مانند <b> و <i> برای فرمت دهی خروجی متن استفاده می شود تا متن را ضخیم یا کج نمایش دهیم. عناصر فرمت دهی برای نمایش انواع مخصوصی از  متن ، طراحی شده اند :


<b> : متن ضخیم
<strong> : متن مهم
<i> : متن کج (ایتالیک)
<em> : متن تاکیدی
<mark> : متن علامت گذاری شده (هایلایت)
<small> : متن کوچک
<del> : متن حذف شده
<ins> : متن زیرخط دار
<sub> : متن زیرنویس
<sup> : متن بالانویس

تگ <b> متن یا کلمه ای را که اهمیت بیشتری نسبت به بقیه موارد ندارد ولی میخواهیم بیشتر به چشم بخورد  ، ضخیم می کند.

متن ضخیم
<p><b>این متن ضخیم است</b></p>
مشاهده مثال

تگ <strong> متن و کلمات مهم تر از بقیه را با اضافه کردن اهمیت معنایی مشخص می کند و همچنین ضخیمتر از بقیه نمایش می دهد.
متن مهم
<p><strong>این متن مهم است</strong></p>
مشاهده مثال

تگ <i> متن یا کلمه ای را که اهمیت بیشتری نسبت به بقیه موارد ندارد ولی میخواهیم متفاوت نمایش داده شود ، کج (ایتالیک) می کند.
متن ایتالیک
<p><i>این متن ایتالیک است</i></p>
مشاهده مثال

تگ <em> متن و کلمات مهم تر از بقیه را با اضافه کردن اهمیت معنایی مشخص می کند و همچنین به صورت کج ( ایتالیک )  نمایش می دهد.
متن تاکیدی

این متن تاکیدی است

مشاهده مثال

نکته ! نمایشگر ها <strong> و <em> را مانند <b> و <i> نمایش می دهند. البته تفاوتی در معنای این تگ ها وجود دارد. <b> و <i>  متن ضخیم و ایتالیک را مشخص می کنند. اما وجود <strong> و <em> یعنی : متن "مهم" است.
تگ <small> متن را کوچک تر از سایز معمول نمایش می دهد.
فرمت دهی کوچک در متن
<h2>فرمت دهی <small>کوچک</small> متن </h2>
مشاهده مثال

تگ <mark> متن را علامت گذاری شده نمایش می دهد. این عمل بصورت هایلایت شدن متن انجام می گیرد.
هایلایت کردن متن
<h2>فرمت دهی به روش  <mark>هایلایت کردن</mark> متن </h2>
مشاهده مثال

تگ <del> متن ی را نمایش می دهد که روی آن خط خورده به معنای حذف شدن از متن می باشد.
نمایش متن حذف شده
<p>رنگ مورد علاقه من <del>آبی</del> قرمز است</p>
مشاهده مثال

تگ <ins> متن را به صورت زیرخط دار نمایش می دهد.

متن زیرخط دار
<p>رنگ مورد علاقه من  <ins>قرمز</ins> است</p>
مشاهده مثال

تگ <sub> متن را به صورت زیرنویس نمایش می دهد.

زیرنویس متن
<p>این <sub>زیرنویس </sub> است</p>
مشاهده مثال

تگ <sup> متن را بصورت بالانویس نمایش می دهد.
بالانویس متن
<p>این <sup>بالا نویس</sup> است</p>
مشاهده مثال

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط