021-28423015
021-28423015

اساس HTML

نمونه هایی از  پایه و اساس HTML

در صورتی که در این نمونه ها از تگ هایی استفاده شده است که هنوز نمی شناسید ، نگران نباشید. در درس های بعدی با آن ها آشنا خواهید شد.

اسناد HTML

این اسناد  باید با یک بیانیه نوع سند آغاز شود <DOCTYPE html!>
خود سند با تگ <html> آغاز و با تگ </html> پایان می یابد.
قسمت قابل مشاهده HTML ، محتوای بین دو تگ <body> , </body> می باشد.
مثال :

تگ های اساسی HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>عنوان صفحه</title>
</head>
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>اولین پاراگراف من</p>

</body>
</html> 
مشاهده مثال

تیتر های HTML

این تیتر ها با تگ های <h1> تا <h6> تعیین می شوند.
مهمترین تیتر با h1  و کم اهمیت ترین تیتر با h6 مشخص می شود.
مثال :

تیتر های HTML
<h1>این تیتر 1 است</h1>
<h2>این تیتر 2 است</h2>
<h3>این تیتر 3 است</h3>
مشاهده مثال

پاراگراف های HTML

در HTML پاراگراف ها را با تگ <p> مشخص می کنیم :

مثال :

پاراگراف
<p>این یک پاراگراف است</p>
<p>این یک پاراگراف است</p>
<p>این یک پاراگراف است</p>
مشاهده مثال

لینک های HTML

لینک ها را در HTML با تگ <a> تعیین میکنیم :
مثال :

لینک
<a href="http://www.webmehraz.com">این یک لینک است</a>
مشاهده مثال

نکته! مقصد لینک در صفت href قرار می گیرد.
از صفت ها برای ارائه تنظیمات جانبی و بیشتر درباره عناصر HTML استفاده می شوند.

تصاویر در HTML

در این زبان تصاویر را با تگ <img> تعریف می کنیم.
فایل منبع (src) متن جایگزین (alt) و اندازه (width & height) به عنوان صفت ها استفاده می شوند :
مثال :

تصاویر
<img src="webmehraz-logo.jpg" alt="webmehraz.com" width="100" height="90">
مشاهده مثال

 

دکمه‌های HTML

دکمه ها در HTML با استفاده از تگ <button> تعریف می شود.

مثال :

دکمه‌ها
<button>Click me</button> 
مشاهده مثال

لیست‌ها در HTML

لیست‌ها در HTML با استفاده از تگ <ul> برای لیست های غیرترتیبی  و <ol> برای  لیست های ترتیبی و برای آیتم ها از تگ <li> استفاده می شود.

مثال:

لیست‌ها
 <ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol> 
مشاهده مثال

 


 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط