021-28423015
021-28423015

دکمه ها در CSS

در این درس نحوه استال دادن به دکمه ها را یاد خواهید گرفت.

استایل ساده دکمه

استایل دکمه ساده
.button {
  background-color: #4CAF50; /* Green */
  border: none;
  color: white;
  padding: 15px 32px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 16px;
}
مشاهده مثال

رنگ دکمه

برای تغییر رنگ پس زمینه یک دکمه از ویژگی background-color استفاده کنید:

رنک دکمه
.button1 {background-color: #4CAF50;} /* Green */
.button2 {background-color: #008CBA;} /* Blue */
.button3 {background-color: #f44336;} /* Red */
.button4 {background-color: #e7e7e7; color: black;} /* Gray */
.button5 {background-color: #555555;} /* Black */
مشاهده مثال

سایز دکمه

برای تغییر اندازه قلم یک دکمه از ویژگی font-size استفاده کنید:

سایز دکمه
.button1 {font-size: 10px;}
.button2 {font-size: 12px;}
.button3 {font-size: 16px;}
.button4 {font-size: 20px;}
.button5 {font-size: 24px;}
مشاهده مثال

از ویژگی padding  برای تغییر محل قرارگیری یک دکمه استفاده کنید:

padding در دکمه
.button1 {padding: 10px 24px;}
.button2 {padding: 12px 28px;}
.button3 {padding: 14px 40px;}
.button4 {padding: 32px 16px;}
.button5 {padding: 16px;}
مشاهده مثال

دکمه های گوشه گرد

برای اضافه کردن گوشه های گرد به یک دکمه، از ویژگی border-radius استفاده کنید:

دکمه گرد
.button1 {border-radius: 2px;}
.button2 {border-radius: 4px;}
.button3 {border-radius: 8px;}
.button4 {border-radius: 12px;}
.button5 {border-radius: 50%;}
مشاهده مثال

رنگ حاشیه دکمه

از یک ویژگی border برای اضافه کردن یک مرز رنگی به یک دکمه استفاده کنید:

رنگ حاشیه دکمه
.button1 {
  background-color: white;
  color: black;
  border: 2px solid #4CAF50; /* Green */
}
... 
مشاهده مثال

دکمه های مخفی

با استفاده از: انتخاب :hoverبرای تغییر سبک یک دکمه زمانی که ماوس را روی آن حرکت می دهید.

نکته: برای تعیین سرعت اثر شناور، از transition-duration استفاده کنید:

دکمه شناور
.button {
  -webkit-transition-duration: 0.4s; /* Safari */
  transition-duration: 0.4s;
}

.button:hover {
  background-color: #4CAF50; /* Green */
  color: white;
}
... 
مشاهده مثال

سایه دکمه

از ویژگی box-shadow برای اضافه کردن سایه به یک دکمه استفاده کنید:

سایه دکمه
.button1 {
  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}

.button2:hover {
  box-shadow: 0 12px 16px 0 rgba(0,0,0,0.24), 0 17px 50px 0 rgba(0,0,0,0.19);
}
مشاهده مثال

دکمه غیرفعال

با استفاده از ویژگی opacity  برای اضافه کردن شفافیت به یک دکمه (ایجاد یک نمایش غیرفعال).

نکته: همچنین می توانید از ویژگی " cursor " با مقدار "غیر مجاز" اضافه کنید که وقتی روی دکمه ماوس کلیک می کنید "غیرفعال" نمایش داده می شود:

دکمه غیرفعال
.disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}
مشاهده مثال

عرض دکمه

به طور پیش فرض، اندازه دکمه توسط محتوای متن آن (به اندازه محتوای آن) تعیین می شود. از width برای تغییر عرض یک دکمه استفاده کنید:

عرض دکمه
.button1 {width: 250px;}
.button2 {width: 50%;}
.button3 {width: 100%;}
مشاهده مثال

دکمه گروهی

حذف حاشیه ها و اضافه کردن float:left: برای ایجاد یک گروه دکمه به هر دکمه سمت چپ:

دکمه گروهی
.button {
  float: left;
}
مشاهده مثال

حاشیه گروهی دکمه ها

برای ایجاد یک حاشیه گروهی دکمه از خصوصیت border استفاده کنید:

حاشیه گروهی دکمه ها
.button {
  float: left;
  border: 1px solid green;
}
مشاهده مثال

دکمه گروهی عمودی

استفاده از display:block به float:left برای گروه بندی دکمه ها زیر هر یک از دیگر، به جای کنار:

دکمه عمودی
.button {
  display: block;
}
مشاهده مثال

دکمه روی تصویر

دکمه روی تصویر
روی مشاهده مثال کلیک کنید
مشاهده مثال

انیمیشن دکمه ها

انیمیش در دکمه ها
روی مشاهده مثال کلیک کنید
مشاهده مثال

انیمیش در دکمه ها
روی مشاهده مثال کلیک کنید
مشاهده مثال

انیمیش در دکمه ها
روی مشاهده مثال کلیک کنید
مشاهده مثال

انیمیش در دکمه ها
روی مشاهده مثال کلیک کنید
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری CSS

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط