021-28423015
021-28423015

Pseudo-Elements در CSS

شبه عنصر چیست؟

 • یک شبه عنصر CSS برای استایل دهی به قسمت خاصی از یک عنصر ، استفاده می شود.

  برای مثال می توان از شبه عنصر برای موارد زیر استفاده کرد :

  استایل دهی به اولین حرف یا کلمه از یک عنصر
 • وارد کردن محتوا قبل یا بعد از محتوای عنصر مورد نظر

   

  ترکیب کد شبه عنصر ها

  ترکیب کد برای Pseudo-Elements در CSS به شرح زیر می باشد :

  ترکیب کد شبه عناصر
  selector::pseudo-element {
    property:value;
  }
  مشاهده مثال  نکته ! به علامت :: در ابتدای شبه عناصر توجه کنید. این علامت در CSS3 برای جداسازی شبه کلاس ها با شبه عنصر می باشد. قبلا در CSS1 و CSS2 هر دو مورد با : مشخص می شدند.

   

  شبه عنصر first-line::

  این شبه عنصر برای تعریف استایلی خاص برای خط اول یک متن ، استفاده می شود.
  در مثال زیر ، خط اول متن در تمام عناصر <p> فرمت دهی می شود.

  مثال :
  شبه عنصر first-line
  p::first-line {
    color: #ff0000;
    font-variant: small-caps;
  }
  مشاهده مثال

  نکته : شبه عنصر first-line::  فقط برای عناصر سطح بلوک قابل استفاده است.

  صفات زیر را می توان به first-line::  اضافه کرد :

  font properties
  color properties
  background properties
  word-spacing
  letter-spacing
  text-decoration
  vertical-align
  text-transform
  line-height
  clear

   

  شبه عنصر first-letter::

  این شبه عنصر برای تعریف استایلی خاص برای حرف اول یک متن ، استفاده می شود.
  در مثال زیر ، حرف اول متن در تمام عناصر <p> فرمت دهی می شود.

  مثال :
  شبه عنصر first-letter
  p::first-letter {
    color: #ff0000;
    font-size: xx-large;
  }
  مشاهده مثال


  نکته : شبه عنصر first-letter::  فقط برای عناصر سطح بلوک قابل استفاده است.

  صفات زیر را می توان به first-letter::  اضافه کرد :

  font properties
  color properties
  background properties
  margin properties
  padding properties
  border properties
  text-decoration
  vertical-align (فقط زمانی که float بر روی none تنظیم شده باشد )
  text-transform
  line-height
  float
  clear

   

  Pseudo-elements و کلاس های CSS

  Pseudo-elements را می توان با کلاس های CSS ترکیب کرد.

  مثال :
  شبه عنصر و کلاسهای CSS
  p.intro::first-letter {
    color: #ff0000;
    font-size:200%;
  }
  مشاهده مثال
  در مثال بالا ، حرف اول پاراگراف هایی که دارای class="intro" هستند ، به رنگ قرمز و با اندازه بزرگتر نمایش داده خواهد شد.


   

  Pseudo-element های چندگانه

  چندین Pseudo-elements می توانند با هم ترکیب شوند. در مثال زیر اولین حرف از پاراگراف به رنگ قرمز در اندازه  xx-large نمایش داده می شود. باقی خط اول متن ، آبی رنگ خواهد بود و با حروف بزرگ به اندازه کوچک ، و باقی مانده متن پاراگراف ، به اندازه و رنگ پیش فرض نمایش داده خواهد شد.

  مثال :
  چند شبه عنصر با هم
  p::first-letter {
    color: #ff0000;
    font-size: xx-large;
  }
  
  p::first-line {
    color: #0000ff;
    font-variant: small-caps;
  }
  مشاهده مثال   

  شبه عنصر before::

  این شبه عنصر برای افزودن محتوایی قبل از محتوای عنصر مورد نظر ، استفاده می شود.
  در مثال زیر ، قبل از محتوای هر <h1> یک تصویر نمایش داده می شود.

  مثال :
  شبه عنصر before
  h1::before {
    content: url(smiley.gif);
  }
  مشاهده مثال   

  شبه عنصر after::

  این شبه عنصر برای افزودن محتوایی بعد از محتوای عنصر مورد نظر ، استفاده می شود.
  در مثال زیر ، بعد از محتوای هر <h1> یک تصویر نمایش داده می شود.

  مثال :
  شبه عنصر after
  h1::after {
    content: url(smiley.gif);
  }
  مشاهده مثال   

  شبه عنصر selection::

  از این شبه عنصر برای انتخاب بخشی از عنصر که توسط کاربر انتخاب شده است ، استفاده می شود. مقادیر زیر را می توان به این شبه عنصر اضافه کرد :

  color ، background ، cursor  و outline.

  در مثال زیر متن انتخاب شده به رنگ قرمز و بر روی رنگ زمینه زرد نمایش داده می شود.

  مثال :
  شبه عنصر selection
  ::selection {
    color: red;
    background: yellow;
  }
  مشاهده مثال   

  تمام شبه عناصر در CSS

   
  سلکتور مثال توضیحات مثال
  ::after p::after Insert something after the content of each <p> element
  ::before p::before Insert something before the content of each <p> element
  ::first-letter p::first-letter Selects the first letter of each <p> element
  ::first-line p::first-line Selects the first line of each <p> element
  ::selection p::selection Selects the portion of an element that is selected by a user


  تمام شبه کلاس ها در CSS
   
  سلکتور مثال توضیحات مثال
  :active a:active Selects the active link
  :checked input:checked Selects every checked <input> element
  :disabled input:disabled Selects every disabled <input> element
  :empty p:empty Selects every <p> element that has no children
  :enabled input:enabled Selects every enabled <input> element
  :first-child p:first-child Selects every <p> elements that is the first child of its parent
  :first-of-type p:first-of-type Selects every <p> element that is the first <p> element of its parent
  :focus input:focus Selects the <input> element that has focus
  :hover a:hover Selects links on mouse over
  :in-range input:in-range Selects <input> elements with a value within a specified range
  :invalid input:invalid Selects all <input> elements with an invalid value
  :lang(language) p:lang(it) Selects every <p> element with a lang attribute value starting with "it"
  :last-child p:last-child Selects every <p> elements that is the last child of its parent
  :last-of-type p:last-of-type Selects every <p> element that is the last <p> element of its parent
  :link a:link Selects all unvisited links
  :not(selector) :not(p) Selects every element that is not a <p> element
  :nth-child(n) p:nth-child(2) Selects every <p> element that is the second child of its parent
  :nth-last-child(n) p:nth-last-child(2) Selects every <p> element that is the second child of its parent, counting from the last child
  :nth-last-of-type(n) p:nth-last-of-type(2) Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent, counting from the last child
  :nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent
  :only-of-type p:only-of-type Selects every <p> element that is the only <p> element of its parent
  :only-child p:only-child Selects every <p> element that is the only child of its parent
  :optional input:optional Selects <input> elements with no "required" attribute
  :out-of-range input:out-of-range Selects <input> elements with a value outside a specified range
  :read-only input:read-only Selects <input> elements with a "readonly" attribute specified
  :read-write input:read-write Selects <input> elements with no "readonly" attribute
  :required input:required Selects <input> elements with a "required" attribute specified
  :root root Selects the document's root element
  :target #news:target Selects the current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name)
  :valid input:valid Selects all <input> elements with a valid value
  :visited a:visited Selects all visited links

   

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

رضا حسینی مطالب خیلی روان و عالی توضیح داده شده . ممنون از شما

یادگیری CSS

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط