021-28423015
021-28423015

اسلایدر در Bootstrap ورژن 4

اسلایدر یک نمایش اسلاید گردشی از طریق عناصر است.

چگونه یک اسلایدر ایجاد کنیم

مثال زیر نشان می دهد که چگونه یک اسلایدر پایه با شاخص ها و کنترل ها ایجاد کنید

اسلایدر
<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">

 <!-- Indicators -->
 <ul class="carousel-indicators">
  <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
 </ul>

 <!-- The slideshow -->
 <div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item active">
   <img src="la.jpg" alt="Los Angeles">
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="chicago.jpg" alt="Chicago">
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="ny.jpg" alt="New York">
  </div>
 </div>

 <!-- Left and right controls -->
 <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon"></span>
 </a>

</div>
مشاهده مثال

اضافه کردن یادداشت به اسلاید

اضافه کردن عناصر در داخل <div class = "carousel-caption"> در هر <div class = "carousel-item"> برای ایجاد یک عنوان برای هر اسلاید:

عنوان در اسلایدر
<div class="carousel-item">
 <img src="la.jpg" alt="Los Angeles">
 <div class="carousel-caption">
  <h3>Los Angeles</h3>
  <p>We had such a great time in LA!</p>
 </div>
</div>
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط