021-28423015
021-28423015

جدول ها در Bootstrap ورژن 4

جدول ساده در بوت استرپ 4

یک صفحه پایه بوت استرپ 4 دارای یک پد نور و تقسیم کننده افقی است.

کلاس .table یک ظاهر پایه را به یک جدول اضافه می کند:

جدول ساده
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Basic Table</h2>
 <p>The .table class adds basic styling (light padding and horizontal dividers) to a table:</p>      
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

ردیف های راه راه

کلاس statable-striped نوار جبری را به یک جدول اضافه می کند:

جدول راه راه
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Striped Rows</h2>
 <p>The .table-striped class adds zebra-stripes to a table:</p>      
 <table class="table table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

حاشیه جدول

کلاس .table-bordered حاشیه ها را در تمام قسمت های جدول و سلول ها اضافه می کند:

حاشیه جدول
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Bordered Table</h2>
 <p>The .table-bordered class adds borders on all sides of the table and the cells:</p>      
 <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

ردیفهای شناور

کلاس .table-hover یک اثر شناور (رنگ پس زمینه خاکستری) روی ردیف های جدول اضافه میکند.

البته این رنگ خاکستری موقعی نمایش داده می شود که ماوس روی آن قرار داده می شود.

ردیفهای شناور
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Hoverable Dark Table</h2>
 <p>The .table-hover class adds a hover effect (grey background color) on table rows:</p>      
 <table class="table table-dark table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

جدول سیاه / تیره

کلاس . .table-darkیک پس زمینه سیاه و سفید برای جدول اضافه می کند:

جدول سیاه / تیره
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Dark Striped Table</h2>
 <p>Combine .table-dark and .table-striped to create a dark, striped table:</p>      
 <table class="table table-dark table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

جدول نوار تیره ای

ترکیب  .table-dark و  .table-striped برای ایجاد یک جدول تاریک و نوار راه راه:

جدول نوار تیره ای
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Dark Striped Table</h2>
 <p>Combine .table-dark and .table-striped to create a dark, striped table:</p>      
 <table class="table table-dark table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

جدول تاریک قابل انعطاف

کلاس .table-hover یک اثر شناور (رنگ پس زمینه خاکستری) روی ردیف های جدول ها اضافه می کند.

جدول تاریک قابل انعطاف
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Contextual Classes</h2>
 <p>Contextual classes can be used to color the table, table rows or table cells. The classes that can be used are: .table-primary, .table-success, .table-info, .table-warning, .table-danger, .table-active, .table-secondary, .table-light and .table-dark:</p>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Default</td>
    <td>Defaultson</td>
    <td>def@somemail.com</td>
   </tr>   
   <tr class="table-primary">
    <td>Primary</td>
    <td>Joe</td>
    <td>joe@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-success">
    <td>Success</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-danger">
    <td>Danger</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-info">
    <td>Info</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-warning">
    <td>Warning</td>
    <td>Refs</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-active">
    <td>Active</td>
    <td>Activeson</td>
    <td>act@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-secondary">
    <td>Secondary</td>
    <td>Secondson</td>
    <td>sec@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-light">
    <td>Light</td>
    <td>Angie</td>
    <td>angie@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-dark text-dark">
    <td>Dark</td>
    <td>Bo</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>

مشاهده مثال

کلاسهای متنی

کلاس های متنی را می توان برای رنگ تمام جدول (<table>)، ردیف های جدول (<tr>) یا سلول های جدول (<td>) استفاده کرد.

کلاس های متنی که می توانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

 

کلاس ها
شرح
.table-primary
آبی: یک عمل مهم را نشان می دهد
.table-success
سبز: یک عمل مثبت یا مثبت نشان می دهد
.table-danger
قرمز: اقدام خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد
.table-info
آبی روشن: نشانگر یک تغییر یا اقدام غیرمعمول است
.table-warning
نارنجی: نشان دهنده یک هشدار است که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد
.table-active
خاکستری: رنگ hover را به سطر جدول یا جدول جدول اعمال می کند
.table-secondary
خاکستری: یک عمل کمی کمتر مهم را نشان می دهد
.table-light
جدول خاکستری روشن یا پس زمینه سطر جدول
.table-dark
جدول خاکستری تیره یا پس زمینه سطر جدول

رنگ های بالای جدول

کلاس .thead-dark یک پس زمینه سیاه و سفید را برای سرصفحه های جدول اضافه می کند و کلاس .Thead-light یک پس زمینه خاکستری برای سرصفحه های جدول اضافه می کند:

رنگ های بالای جدول
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Table Head Colors</h2>
 <p>The .thead-dark class adds a black background to table headers, and the .thead-light class adds a grey background to table headers:</p>
 <table class="table">
  <thead class="thead-dark">
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 <table class="table">
  <thead class="thead-light">
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

جدول کوچک

کلاس  .table-sm  باعث می شود که جدول با استفاده از برش های سلولی به نصف کاهش یابد:

جدول کوچک
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Small Table</h2>
 <p>The .table-sm class makes the table smaller by cutting cell padding in half:</p>
 <table class="table table-bordered table-sm">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

جدول ریسپانسیو

کلاس .table-responsive یک جدول پاسخگو ایجاد می کند: یک اسکرول افقی به جدول در صفحه هایی که کمتر از 992 پیکسل هستند (در صورت نیاز) اضافه می شود. هنگام مشاهده هر چیزی که بزرگتر از 992 پیکسل است، هیچ تفاوتی وجود ندارد:

شما همچنین می توانید تصمیم بگیرید که یک اسکرول را براساس عرض صفحه انتخاب کند:

جدول ریسپانسیو
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Responsive Table</h2>
 <p>The .table-responsive class creates a responsive table which will scroll horizontally on screens that are less than 992px wide (if needed). When viewing on anything larger than 992px, there is no difference:</p>                                           
 <div class="table-responsive">     
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>#</th>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
    <th>City</th>
    <th>Country</th>
    <th>Sex</th>
    <th>Example</th>
    <th>Example</th>
    <th>Example</th>
    <th>Example</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>1</td>
    <td>Anna</td>
    <td>Pitt</td>
    <td>35</td>
    <td>New York</td>
    <td>USA</td>
    <td>Female</td>
    <td>Yes</td>
    <td>Yes</td>
    <td>Yes</td>
    <td>Yes</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 </div>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال
جدول ریسپانسیو
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Responsive Table</h2>
 <p>The .table-responsive-sm class creates a responsive table which will scroll horizontally on screens that are less than 576px wide.</p>                                           
 <p>Resize the browser window to see the effect.</p>
 <div class="table-responsive-sm">     
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>#</th>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
    <th>City</th>
    <th>Country</th>
    <th>Sex</th>
    <th>Example</th>
    <th>Example</th>
    <th>Example</th>
    <th>Example</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>1</td>
    <td>Anna</td>
    <td>Pitt</td>
    <td>35</td>
    <td>New York</td>
    <td>USA</td>
    <td>Female</td>
    <td>Yes</td>
    <td>Yes</td>
    <td>Yes</td>
    <td>Yes</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 </div>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

نیما سلام . از ترجمه و اموزش خوبتون .... پیش نمایش جدول شناور مشکل داره ...
مهدی احدی با سلام نیما جان ممنون از دقت شما.مشکل مورد نظر برطرف گردید

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط