021-28423015
021-28423015

رنگ ها در Bootstrap ورژن 4

رنگ متن

بوت استرپ 4 دارای برخی از کلاس های متنی است که می تواند برای  از طریق رنگ استفاده شود.

برخی  از کلاس های رنگ  برای متن عبارتند از:

.text-muted, .text-primary, .text-success, .text-info, .text-warning, .text-danger, .text-secondary, .text-white, .text-dark و .text-light

رنگ متن
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Contextual Colors</h2>
 <p>Use the contextual classes to provide "meaning through colors":</p>
 <p class="text-muted">This text is muted.</p>
 <p class="text-primary">This text is important.</p>
 <p class="text-success">This text indicates success.</p>
 <p class="text-info">This text represents some information.</p>
 <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
 <p class="text-danger">This text represents danger.</p>
 <p class="text-secondary">Secondary text.</p>
 <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
 <p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>
 <p class="text-white">This text is white (on white background).</p>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

کلاس های متنی نیز می توانند در لینک ها مورد استفاده قرار بگیرند، که یک رنگ شناور تیره تر را اضافه می کند:

لینک رنگی
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Contextual Link Colors</h2>
 <p>Hover over the links.</p>
 <a href="#" class="text-muted">Muted link.</a>
 <a href="#" class="text-primary">Primary link.</a>
 <a href="#" class="text-success">Success link.</a>
 <a href="#" class="text-info">Info link.</a>
 <a href="#" class="text-warning">Warning link.</a>
 <a href="#" class="text-danger">Danger link.</a>
 <a href="#" class="text-secondary">Secondary link.</a>
 <a href="#" class="text-dark">Dark grey link.</a>
 <a href="#" class="text-light">Light grey link.</a>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

رنگ های پس زمینه


کلاس های رنگ پس زمینه عبارت اند از:

.bg-primary, .bg-success, .bg-info, .bg-warning, .bg-danger, .bg-secondary, .bg-dark.bg-light.

توجه داشته باشید که رنگ پس زمینه رنگ متن را تنظیم نمی کند، بنابراین در بعضی موارد که می خواهید از آنها استفاده کنید  از .text-* بهره ببرید

پس زمینه رنگی
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Contextual Backgrounds</h2>
 <p>Use the contextual background classes to provide "meaning through colors".</p>
 <p>Note that you can also add a .text-* class if you want a different text color:</p>
 <p class="bg-primary text-white">This text is important.</p>
 <p class="bg-success text-white">This text indicates success.</p>
 <p class="bg-info text-white">This text represents some information.</p>
 <p class="bg-warning text-white">This text represents a warning.</p>
 <p class="bg-danger text-white">This text represents danger.</p>
 <p class="bg-secondary text-white">Secondary background color.</p>
 <p class="bg-dark text-white">Dark grey background color.</p>
 <p class="bg-light text-dark">Light grey background color.</p>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط