021-28423015
021-28423015

متن / تایپوگرافی در Bootstrap ورژن 4

تنظیمات پیشفرض بوت استرپ 4

بوت استرپ 4 از فونت پیش فرض (font-size) 16 پیکسل استفاده می کند و خط ارتفاع (line-height) آن

1.5 است.

فونت پیش فرض(font-family) "Helvetica Neue"، Helvetica، Arial، sans-serif است.

علاوه بر این، تمام عناصر <p> دارای margin-top: 0 و margin-bottom: 1rem (به طور پیش فرض 16px) است.

<h1> - <h6>

بوت استرپ 4 سبک HTML عنوان (<h1> به <h6>) با font-weight و افزایش اندازه فونت:

h1 تا h6
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>h1 Bootstrap heading (2.5rem = 40px)</h1>
 <h2>h2 Bootstrap heading (2rem = 32px)</h2>
 <h3>h3 Bootstrap heading (1.75rem = 28px)</h3>
 <h4>h4 Bootstrap heading (1.5rem = 24px)</h4>
 <h5>h5 Bootstrap heading (1.25rem = 20px)</h5>
 <h6>h6 Bootstrap heading (1rem = 16px)</h6>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

نمایش عنوان ها

نمایش عنوان های برای برجسته تر شدن بیش از اندازه عناوین عادی (font-size و font-weight ) استفاده می شود و چهار کلاس برای انتخاب وجود دارد: .display-1, .display-2, .display-3, .display-4

نمایش عنوان ها
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Display Headings</h1>
 <p>Display headings are used to stand out more than normal headings (larger font-size and lighter font-weight):</p>
 <h1 class="display-1">Display 1</h1>
 <h1 class="display-2">Display 2</h1>
 <h1 class="display-3">Display 3</h1>
 <h1 class="display-4">Display 4</h1>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<small>

در بوت استرپ 4 عنصر HTML <small> برای ایجاد یک متن سبک تر و ثانویه در هر عنوان استفاده می شود:

تگ small
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Lighter, Secondary Text</h1>
 <p>The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:</p>    
 <h1>h1 heading <small>secondary text</small></h1>
 <h2>h2 heading <small>secondary text</small></h2>
 <h3>h3 heading <small>secondary text</small></h3>
 <h4>h4 heading <small>secondary text</small></h4>
 <h5>h5 heading <small>secondary text</small></h5>
 <h6>h6 heading <small>secondary text</small></h6>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<mark>

بوت استرپ 4 عنصر HTML <mark> را با رنگ پس زمینه زرد و برخی از پلاگین ها را لایه گذاری می کند:

 

تگ Mark
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Highlight Text</h1>  
 <p>Use the mark element to <mark>highlight</mark> text.</p>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<abbr>

بوت استرپ 4 عنصر HTML <abbr> کلمه یا جمله مورد نظر را زیر خط دار میکند:

 

تگ abbr
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Abbreviations</h1>
 <p>The abbr element is used to mark up an abbreviation or acronym:</p>
 <p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<blockquote>

کلاس های .blockquote را به نقل از بلوک های محتوا از یک منبع دیگر به <blockquote> اضافه کنید:

 

تگ blockquote
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Blockquotes</h1>
 <p>The blockquote element is used to present content from another source:</p>
 <blockquote class="blockquote">
  <p>For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.</p>
  <footer class="blockquote-footer">From WWF's website</footer>
 </blockquote>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<dl>

بوت استرپ 4 عنصر HTML <dl> را به شیوه زیر شبیه سازی می کند:

 

تگ dl
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Description Lists</h1>  
 <p>The dl element indicates a description list:</p>
 <dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
 </dl>   
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<code>

بوت استرپ 4 عنصر HTML <code> را به شیوه زیر سبک می کند:

 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Code Snippets</h1>
 <p>Inline snippets of code should be embedded in the code element:</p>
 <p>The following HTML elements: <code>span</code>, <code>section</code>, and <code>div</code> defines a section in a document.</p>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

<kbd>

بوت استرپ 4 عنصر HTML <kbd> را به روش زیر شبیه سازی می کند:

تگ kbd
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Keyboard Inputs</h1>
 <p>To indicate input that is typically entered via the keyboard, use the kbd element:</p>
 <p>Use <kbd>ctrl + p</kbd> to open the Print dialog box.</p>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

 

<pre>

بوت استرپ 4 عنصر HTML <pre> را به شیوه زیر شبیه سازی می کند:

تگ pre
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
<h1>Multiple Code Lines</h1>
<p>For multiple lines of code, use the pre element:</p>
<pre>
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both   spaces and
line breaks.
</pre>
</div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

 

کلاسهای بیشتری از تایپوگرافی

کلاس های Bootstrap 4 زیر را می توان به عناصر HTML اضافه کرد:

Class
Description
Example
.font-weight-bold  
ضخیم کردن متن
.font-weight-normal
متن معمولی
.font-weight-light
متن روشن
Italic text
متن کج
.lead
یک پاراگراف را برجسته می کند
.small>
متن را کوچکتر را نشان می دهد (تنظیم به 85٪ از اندازه پدر و مادر)
.text-left
چپ چین کردن متن
.text-center
وسط چین کردن متن
.text-right
راست چین کردن متن
.text-justify
تراز کردن متن
.text-nowrap
تعین پهنا
.text-lowercase
نمایش با حروف کوچک
.text-uppercase
نمایش با حروف بزرگ
.text-capitalize
نمایش حروف بزرگ اول هر کلمه
.initialism
متن را داخل یک عنصر <abbr> در یک اندازه فونت کوچکتر نمایش می دهد
.list-inline
تمامی آیتم های لیست را بر روی یک خط قرار می دهد.
.pre-scrollable
باعث می شود که عنصرِ <pre> قابلیت Scroll شدن داشته باشد.

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

علی سلامم منون از آموزش خوبتون . لطفا قسمت های بعد آموزش رو سریع تر قرار بدید ممنون.

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط