021-28423015
021-28423015

SQL در AngularJS

AngularJS در نمایش دادن داده های موجود در پایگاه داده عملکرد فوق العاده ای دارد. فقط داده باید با فرمت JSON ارسال و دریافت می گردد.

واکشی داده های دیتابیس از سرور PHP که بصورت MySQL است :

SQL در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("customers_mysql.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script> 
مشاهده مثال

واکشی داده های دیتابیس از سرور ASP که بصورت SQL است :

SQL در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("customers_sql.aspx")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script> 
مشاهده مثال

مثال های کد سرور

بخش های زیر لیست هایی از کد های سرور هستند که برای واکشی داده از پایگاه داده استفاده می شوند :

 • استفاده از PHP و MySQL  که مقدار برگشتی آن JSON است.
 • استفاده از PHP و MS Access که مقدار برگشتی آن JSON است.
 • استفاده از ASP.NET VB و MS Access که مقدار برگشتی آن JSON است.
 • استفاده از ASP.NET , RAZOR و SQL Lite که مقدار برگشتی آن JSON است.

درخواست های HTTP بصورت Cross-Site

واکشی داده ها از سرور های مختلف و در صفحات مختلف را cross-site http request می نامند.

درخواست های cross-site در وب بیسیار رایج هستند  ، بسیاری از صفحات css ها ، تصاویر و اسکریپت های خود را از سرور های مختلف دریافت می کنند.

در مرورگر های مدرن ، درخواست های HTTP در اسکریپت ها پاسخ های امنیتی بر می گردانند.

در خط های زیر در مثال های PHP ما دسترسی cross-site رعایت شده است:

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

کد های سرور PHP و MySQL

header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");
$result = $conn->query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
$outp = "";
while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
if ($outp != "") {$outp .= ",";}
$outp .= '{"Name":"' . $rs["CompanyName"] . '",';
$outp .= '"City":"' . $rs["City"] . '",';
$outp .= '"Country":"'. $rs["Country"] . '"}';
}
$outp ='{"records":['.$outp.']}';
$conn->close();
echo($outp);
?>

کد های سرور PHP و MS Access

header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1");

$conn = new COM("ADODB.Connection");
$conn->open("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Northwind.mdb");

$rs = $conn->execute("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while (!$rs->EOF) {
if ($outp != "") {$outp .= ",";}
$outp .= '{"Name":"' . $rs["CompanyName"] . '",';
$outp .= '"City":"' . $rs["City"] . '",';
$outp .= '"Country":"'. $rs["Country"] . '"}';
$rs->MoveNext();
}
$outp ='{"records":['.$outp.']}';

$conn->close();

echo ($outp);
?>

کد های سرور ASP.NET, VB و MS Access

<%@ Import Namespace="System.IO"%>
<%@ Import Namespace="System.Data"%>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb"%>
<%
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
Dim conn As OleDbConnection
Dim objAdapter As OleDbDataAdapter
Dim objTable As DataTable
Dim objRow As DataRow
Dim objDataSet As New DataSet()
Dim outp
Dim c
conn = New OledbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=Northwind.mdb")
objAdapter = New OledbDataAdapter("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers", conn)
objAdapter.Fill(objDataSet, "myTable")
objTable=objDataSet.Tables("myTable")

outp = ""
c = chr(34)
for each x in objTable.Rows
if outp <> "" then outp = outp & ","
outp = outp & "{" & c & "Name" & c & ":" & c & x("CompanyName") & c & ","
outp = outp & c & "City" & c & ":" & c & x("City") & c & ","
outp = outp & c & "Country" & c & ":" & c & x("Country") & c & "}"
next
outp ="{" & c & "records" & c & ":[" & outp & "]}"
response.write(outp)
conn.close
%>

کد های سرور ASP.NET, Razor C# و SQL Lite

@{
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
var db = Database.Open("Northwind");
var query = db.Query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
var outp =""
var c = chr(34)
}
@foreach(var row in query){
if (outp != "") {outp = outp + ","}
outp = outp + "{" + c + "Name" + c + ":" + c + @row.CompanyName + c + ","
outp = outp + c + "City" + c + ":" + c + @row.City + c + ","
outp = outp + c + "Country" + c + ":" + c + @row.Country + c + "}"
}
outp ="{" + c + "records" + c + ":[" + outp + "]}"
@outp

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط