021-28423015
021-28423015

جعبه انتخاب یا dropdown در AngularJS

جعبه انتخاب یا dropdown در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">

<select ng-model="selectedName" ng-options="x for x in names">
</select>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
    $scope.names = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
});
</script>
مشاهده مثال

جعبه انتخاب یا dropdown در AngularJS
<select>
<option ng-repeat="x in names">{{x}}</option>
</select>
مشاهده مثال

{model : "Fiat 500", color : "white"},
{model : "Volvo XC90", color : "black"}
];

جعبه انتخاب یا dropdown در AngularJS
<select ng-model="selectedCar">
<option ng-repeat="x in cars" value="{{x.model}}">{{x.model}}</option>
</select>

<h1>You selected: {{selectedCar}}</h1>
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط